Składamy komputer E-Sportowy

Dnia 2 listo­pa­da na zaję­ciach z DiNUTK ucznio­wie kla­sy I “A” mie­li oka­zję zło­żyć kom­pu­ter E-Spor­to­wy pod okiem Pana Ada­ma Soszyń­skie­go.  Kom­pu­ter skła­dał się z nastę­pu­ją­cych para­me­trów:

Ultra­szyb­ki pro­ce­sor do zadań pro­fe­sjo­nal­nych i obsłu­gi gier “Ryzen 5 1600X” jego czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia w uję­ciu bazo­wym wyno­si 3.6 GHz, nato­miast w try­bie tur­bo boost wzra­sta do pozio­mu 4 GHz! Został on wypo­sa­żo­ny w 8 rdze­ni obli­cze­nio­wych.

Kar­ta gra­ficz­na: GFor­ce GTX 1070 wypo­sa­żo­na w 8GB pamię­ci GDDR5, z por­ta­mi DVI-D, HDMI i Display­Port


Pły­ta głów­na: PRI­ME B350M-A AM4 uATX z pod­świe­tle­niem LED, pamię­cią DDR4, 32Gb/s M.2, HDMI, SATA 6Gb/s, USB 3.1

Dodat­ko­wo nasze mon­strum zosta­ło wypo­sa­żo­ne w Coooler Spar­tan 3 LT HE1012 zapew­nia­ją­cy cichą pra­cę. Wydaj­ny dysk SSD o pojem­no­ści 32GB prze­zna­czo­ny wyłącz­nie na sys­tem ope­ra­cyj­ny oraz dysk 1TB na dane, Pamięć ram Patriot DDR4 w dwóch kościach po 4GB — tak­to­wa­ne 2400MHz, zasi­lacz be quiet! Pure Power 10 o mocy 600W. Poni­żej foto­re­la­cja:

Czytaj PL

Nasza szko­ła jako jed­na z 1000 szkół w całej Pol­sce bie­rze udział w Czy­taj PL – jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. „Upo­luj swo­ją książ­kę” wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom mło­dych ludzi i udo­stęp­nia inter­ne­to­wą wypo­ży­czal­nię e-booków. Wszyst­ko dzię­ki jed­nej apli­ka­cji i jed­ne­mu kodo­wi. Wystar­czy smart­fon.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://akcja.czytajpl.pl/

Święto Niepodległości

Dla uczcze­nia obcho­dów 99 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w dniu 10.11.2017r. na obiek­tach 23. puł­ku arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się zawo­dy spor­to­we oraz V Tur­niej Strze­lec­ki dla uczniów klas mun­du­ro­wych z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie pierw­szej kla­sy woj­sko­wej. Głów­nym zamie­rze­niem zawo­dów było szko­le­nie pod­sta­wo­we z zakre­su: budo­wa i nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej /kbkAKMS,P-83/, budo­wa i uzbra­ja­nie gra­na­tów RG-42, F-1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka 30 szt., poko­na­nie ścież­ki saper­skiej i wybra­nych ele­men­tów OSF. Ucznio­wie w cza­sie poby­tu w 23. puł­ku arty­le­rii zapo­zna­li się z orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą oraz eta­to­wym sprzę­tem i uzbro­je­niem będą­cym na wypo­sa­że­niu jed­nost­ki woj­sko­wej.

Warsztaty TRAILS

W dniach od 7 do 9 listo­pa­da na tere­nie naszych warsz­ta­tów szkol­nych odby­wa­ły się zaję­cia w ramach pro­jek­tu TRA­ILS.
Celem Pro­jek­tu TRA­ILS jest roz­sze­rze­nie ist­nie­ją­cych pro­gra­mów kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawo­do­we­go, poprzez ofer­tę inno­wa­cyj­nych tre­nin­gów i usług dosto­so­wa­nych do potrzeb lokal­ne­go ryn­ku pra­cy. Były to wykła­dy o przed­się­bior­czo­ści oraz kre­atyw­no­ści, pod­czas przerw moż­na było sko­rzy­stać z dru­ka­rek 3D, oku­la­rów wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści i wie­lu innych atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów.
Zaję­cia były pro­wa­dzo­ne w mobil­nych labo­ra­to­riach, gdzie nie zabra­kło dobrej zaba­wy.
W warsz­ta­tach wzię­ło udział ok. 20-stu uczniów z klas I i II.

Media któ­re napi­sa­ły o TRA­ILS i zare­je­stro­wa­ły mate­riał wideo:
24.jgora.pl
jelonka.com