Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

VI Bieg Przełajowy przedszkolaków

Wkrót­ce po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go, ucznio­wie naszej szko­ły, 13 wrze­śnia 2019 r. kolej­ny już raz zabez­pie­cza­li tra­sę „Bie­gu Tere­no­we­go Przed­szko­la­ka”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le nr 14 w Jele­niej Górze. Przez kil­ka godzin 14 uczniów (wśród nich uczen­ni­ce i ucznio­wie w mun­du­rach) czu­wa­ło nad bez­pie­czeń­stwem naj­młod­szych uczest­ni­ków bie­gu. Uczen­ni­ce i ucznio­wie szyb­ko wcie­li­li się w rolę tro­skli­wych opie­ku­nów. Na tra­sie znaj­do­wa­ły się sta­no­wi­ska, na któ­rych dzie­ci wyka­zy­wa­ły się zna­jo­mo­ścią tema­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w trud­nych sytu­acjach. Gru­pom przed­szko­la­ków towa­rzy­szy­li nasi ucznio­wie, a kil­ku z nich wypo­sa­żo­nych w cho­rą­giew­ki zabez­pie­cza­ło rów­nież przej­ście dzie­ci przez jezd­nię na tra­sie bie­gu. Na zakoń­cze­nie Bie­gu Tere­no­we­go, dyrek­tor przed­szko­la, Pani Joan­na Konop­ka podzię­ko­wa­ła uczniom za udział w zabez­pie­cze­niu impre­zy i tro­skli­wą opie­kę nad uczest­ni­ka­mi bie­gu.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lute­go przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Świę­to to usta­no­wio­ne przez UNE­SCO w 1999 roku ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na potrze­bę tro­ski o języ­ki ojczy­ste oraz zadba­nie o ich roz­wój i trwa­nie.
Data ta upa­mięt­nia wyda­rze­nia w Ban­gla­de­szu, gdzie pod­czas demon­stra­cji w 1952 roku pię­ciu stu­den­tów uni­wer­sy­te­tu w Dha­ce zgi­nę­ło doma­ga­jąc się nada­nia języ­ko­wi ben­gal­skie­mu sta­tu­su języ­ka urzę­do­we­go.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go zapra­szam uczniów naszej szko­ły do udzia­łu w kon­kur­sie polo­ni­stycz­nym, orga­ni­zo­wa­nym w kate­go­rii:
· Mistrz Popraw­no­ści Języ­ko­wej

Kon­kurs odbę­dzie się 20 lute­go na 4 lek­cji w biblio­te­ce szkol­nej. Uczest­ni­cy roz­wią­żą test popraw­nej pol­sz­czy­zny (z zada­nia­mi róż­ne­go typu).

Zgło­sze­nia — do czwart­ku, 19 lute­go 2015 roku, do nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, któ­ry udo­stęp­ni zain­te­re­so­wa­nym regu­la­min kon­kur­su.

Gwa­ran­to­wa­na nagro­da rze­czo­wa i wyso­kie oce­ny z języ­ka pol­skie­go dla naj­lep­szych!

Zapra­szam!!!

Konkurs nie tylko dla zakochanych

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta zako­cha­nych zapra­sza­my do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym, któ­re­go pyta­nia zamiesz­czam poni­żej. Odpo­wie­dzi nale­ży dostar­czyć do 13.02.2015 oso­bi­ście do biblio­te­ki szkol­nej. Wśród osób, któ­re przed­sta­wią pra­wi­dło­we odpo­wie­dzi zosta­nie wylo­so­wa­na nagro­da książ­ko­wa. Zapra­szam!

Kon­kurs walen­tyn­ko­wy

I. MIŁOŚĆ W POEZJI. Roz­po­znaj auto­rów i tytu­ły wier­szy.

1. Kocham Cię w słoń­cu i przy bla­sku świec,
Kocham Cię w kape­lu­szu i w bere­cie.
W wiel­kim wie­trze na szo­sie i na kon­cer­cie…

2. Mię­dzy nami nic nie było
Żad­nych zwie­rzeń, wyznań żad­nych,
Nic nas z sobą nie łączy­ło
Oprócz sen­nych marzeń zdrad­nych…

3. Jestem Julią
mam lat 23
dotknę­łam kie­dyś miło­ści
mia­ła smak gorz­ki
jak fili­żan­ka czar­nej kawy

4. Nie widzia­łam cię już od mie­sią­ca
I nic. Jestem może bled­sza,
tro­chę śpią­ca, tro­chę bar­dziej mil­czą­ca,
lecz widać moż­na żyć bez powie­trza!

5. Tak w każ­dym miej­scu i o każ­dej dobie,
Gdziem z tobą pła­kał, gdziem się z tobą bawił,
Wszę­dzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszę­dzie cząst­kę mej duszy zosta­wił.

II. SŁYN­NE CYTA­TY O MIŁO­ŚCI. Kto jest auto­rem tych słów?

1. Kochać, to nie zna­czy patrzeć na sie­bie nawza­jem, ale patrzeć w tym samym kie­run­ku.

2. Miej ser­ce i patrzaj w ser­ce.
3. Świat bez miło­ści był­by mar­twym świa­tem.

4. Śpiesz­my się kochać ludzi, tak szyb­ko odcho­dzą.

5. I nie miło­wać cięż­ko i miło­wać nędz­na pocie­cha…

III. SŁYN­NI KOCHAN­KO­WIE LITE­RAC­CY. O jakich parach lite­rac­kich jest mowa (podaj też auto­ra i tytuł dzie­ła)?

1. Przy­kląkł, aże­by pod­nieść papier. Wtem dotknął suk­ni pan­ny.….….….. i już nie wie­dząc, co robi, schwy­cił ją za rękę.
— Obu­dzisz się, ty, moja kró­lew­no… – rzekł.
— Nie wiem… może… – odpo­wie­dzia­ła.

2. Kochasz ty mnie?
— Moze, moze –
Cię­giem ino godos o tem.
— Bo mi ser­ce wali mło­tem,
bo i w gło­wie huczy, szu­mi…
Moja .….….……, toś ty moja ?!
— Two­ja, jak trza, juści two­ja.

3. Muszę pod­krę­cać i przy­ga­szać świa­tło, bo gotów jesz­cze wró­cić.
— No to ja będę pod­krę­cał ten knot. Już ja mu to faj­nie odsta­wię […]
Czy­nił to dotąd dopó­ki dwa świetl­ne koła male­ją­ce w nocy nie zni­kły zupeł­nie. Wte­dy (…) sto­czył się z pod­wyż­sze­nia przy oknie w obję­cia
czy­ste­go sza­leń­stwa.

4. — Chcesz już iść, a jesz­cze ranek nie tak bli­ski. Sło­wik to, a nie skow­ro­nek się zry­wa.
— Skow­ro­nek to ów czuj­ny Herod ran­ku. Chcąc żyć, iść muszę […]
— Ach dnie­je, dnie­je. Idź, spiesz się, ucie­kaj!…

5. Powo­li uwal­nia­jąc się z jego obję­cia twa­rzą w twarz przed nim sta­nę­ła, obie dło­nie poło­ży­ła mu na ramio­nach i dobro­wol­nie, z dresz­czem
szczę­ścia, z roz­kosz­ną ufno­ścią bez gra­nic, gło­wę na jego pierś pochy­li­ła.
— Kró­lo­wo moja! naj­droż­sza! jedy­na! czy moja ty? czy moja? moja?
— Na zawsze! — odpo­wie­dzia­ła

IV. ZNA­NE HISTO­RIE MIŁO­SNE.

1. Jak nazy­wał się uko­cha­ny, naj­więk­sza miłość Anny Kare­ni­ny?
a. Ksią­żę Mysz­kin
b. Piotr Chro­pot­kin
c. Alek­sy Wroń­ski

2. Co wuj mło­dziut­kiej Helo­izy, kano­nik kate­dry Notre Dame, zro­bił na wieść o mał­żeń­stwie swej sio­strze­ni­cy?
a. odpra­wił uro­czy­stą mszę świę­tą za mło­dą parę
b. wyna­jął oprysz­ków, któ­rzy wyka­stro­wa­li pana mło­de­go
c. poda­ro­wał mło­dej parze cen­ny egzem­plarz Biblii

3. Co dzie­li­ło w łożu Tri­sta­na i Izol­dę?
a. nagi miecz, by strzegł ich nie­win­no­ści
b. nic, bo nic nie mogło roz­łą­czyć ich moc­ne­go uści­sku
c. uko­cha­ny pies Izol­dy

4. Jak mia­ła na imię dama ser­ca Don Kicho­ta, boha­te­ra powie­ści Cervan­te­sa?
a. Sera­min­da
b. Dul­cy­nea
c. Senio­ri­ta

5. Na co mała syren­ka zamie­ni­ła z miło­ści do księ­cia swój rybi ogon?
a. mowę
b. słuch
c. wzrok

6. Kie­dy Michał Woło­dy­jow­ski posta­no­wił iść do klasz­to­ru?
a. po śmier­ci narze­czo­nej Anu­si
b. po odtrą­ce­niu go przez Krzy­się
c. po porwa­niu Baś­ki przez Tata­rów

7. Pod jakim drze­wem spo­ty­ka­li się Lau­ra i Filon?
a. wierz­bą pła­czą­cą
b. jawo­rem
c. dębem

8. Ile lat cze­ka­ła Pene­lo­pa na powrót z woj­ny swe­go uko­cha­ne­go męża Ody­se­usza?
a. pięć
b. dzie­sięć
c. dwa­dzie­ścia

9. W jakim mie­ście toczy się akcja Romea i Julii?
a. we Flo­ren­cji
b. w Wero­nie
c. w Man­tui

10. Któ­rym mężem Scar­lett O˘Hary był Red Butler?
a. pierw­szym
b. dru­gim
c. trze­cim