Wszystkie wpisy, których autorem jest Sylwia

Spotkanie w BWA w jeleniej górze

14 maja 2019 r. ucznio­wie z kla­sy I oraz IIa uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z Kon­ra­dem Czer­ni­kiem pt. “Gry wideo. Zaba­wa a rze­czy­wi­stość. ” Spo­tka­nie było poświę­co­ne mecha­ni­zmom funk­cjo­no­wa­nia współ­cze­snej bran­ży gier wideo. Spo­tka­nie było bar­dzo cie­ka­we. Pre­le­gent poka­zał spo­so­by two­rze­nia posta­ci w grach kom­pu­te­ro­wych, w jaki spo­sób za pomo­cą rysun­ku odzwier­cie­dlić cha­rak­ter takiej posta­ci. Dodat­ko­wo mówił też o etycz­nej odpo­wie­dzial­no­ści bran­ży gier za powsta­ją­ce dzie­ło.

Dodat­ko­wo ucznio­wie uczest­ni­czy­li w BWA w pre­zen­ta­cji tech­no­lo­gii VR. Mie­li moż­li­wość prze­te­sto­wać moż­li­wo­ści wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.

DRODZY RODZICE

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że w prze­pro­wa­dzo­nym refe­ren­dum doty­czą­cym pod­ję­cia akcji straj­ko­wej, któ­ra zapla­no­wa­na jest od dnia 08.04.2019r. do odwo­ła­nia, pra­cow­ni­cy szko­ły opo­wie­dzie­li się za pod­ję­ciem straj­ku na tere­nie naszej szko­ły.

W związ­ku z powyż­szym w przy­pad­ku bra­ku poro­zu­mie­nia Związ­ków Zawo­do­wych z Rzą­dem RP ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo, że z dniem 08.04.2019r. w szko­le zawie­szo­ne zosta­ną zaję­cia dydak­tycz­ne. Zwra­cam się zatem z proś­bą o zapew­nie­nie swo­im dzie­ciom opie­ki na czas straj­ku pra­cow­ni­ków naszej pla­ców­ki.

O pod­ję­ciu straj­ku czy też jego odwo­ła­niu zosta­ną Pań­stwo poin­for­mo­wa­ni nie­zwłocz­nie poprzez dzien­nik elek­tro­nicz­ny i stro­nę inter­ne­to­wą szko­ły.
Pro­szę śle­dzić komu­ni­ka­ty.

Z powa­ża­niem
Doro­ta Sob­czyń­ska
Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach

Rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych w projekcie unijnym “Wsparcie na zawodowym starcie”

Niniej­szym mam przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że od jutra, tj. od 22 lute­go roz­po­czy­na­my nabór wnio­sków na sty­pen­dium z pro­jek­tu unij­ne­go. Wnio­ski mogą skła­dać Ucznio­wie, któ­rzy zgło­si­li się do szko­leń w ramach pro­jek­tu “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Sty­pen­dium wyno­si 1000 zł brut­to mie­sięcz­nie i jest przy­zna­wa­ne na dzie­sięć mie­się­cy.

Bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny na naszej stro­nie.

Wnio­sek moż­na skła­dać do 4 mar­ca 2019 r. do pani Syl­wii Pochłód.

W razie jakich­kol­wiek pytań, uprzej­mie zapra­szam do sali 303.

DOKU­MEN­TY:


Zapisy na Turniej CS-a