Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Dary powędrowały do potrzebujących braci mniejszych

06 grud­nia 2019r. zakoń­czy­li­śmy akcję zbiór­ki darów na rzecz Jele­nio­gór­skie­go  Wolon­ta­ria­tu dla Zwie­rząt Mon­do Cane. Fun­da­cja ta zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem domów sta­łych i tym­cza­so­wych dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych zwie­rząt, któ­re zanim się zna­la­zły pod jej opie­ką wie­le wycier­pia­ło.

Akcja pro­wa­dzo­na jest w naszej szko­le od kil­ku lat i nie pozo­sta­je bez echa.

Dzię­ki hoj­no­ści uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły uda­ło się zebrać kar­mę, koł­dry, koce, ręcz­ni­ki, smy­cze, ple­dy, itp.

Po odbiór darów wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi przy­je­chał Basti – mło­dy pies, któ­re­go już nie było­by z nami, gdy­by nie ludzie wiel­kie­go ser­ca.

Pamię­taj­my, że my – ludzie jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za to, co oswo­ili­śmy. (A.Saint-Exupery)

Wycieczka do Drezna

Dnia 4 grud­nia br. 45 uczniów naszej szko­ły wyje­cha­ło na wyciecz­kę szkol­ną do Dre­zna.

W cza­sie cało­dzien­ne­go zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta mie­li­śmy oka­zję poznać Zwin­ger – zespół pała­co­wy, wznie­sio­ny na pole­ce­nie saskie­go księ­cia i jed­no­cze­śnie kró­la Pol­ski — Augu­sta II Moc­ne­go. Tu znaj­du­je się Gale­ria Malar­ska Daw­nych Mistrzów z dzie­ła­mi m. in. Tycja­na, Ruben­sa, Cana­let­to i Rafa­ela San­ti. Widzie­li­śmy Ope­rę Sem­pe­ra, Zamek – daw­ną sie­dzi­bę Wet­ti­nów, Kate­drę Hof­kir­che – naj­więk­szy sak­soń­ski kościół kato­lic­ki oraz znaj­du­ją­cy się nie­opo­dal Orszak Ksią­żę­cy — arcy­dzie­ło malar­stwa ścien­ne­go, prze­nie­sio­ne­go na 25000 pły­tek z por­ce­la­ny miśnień­skiej, przed­sta­wia­ją­ce kolej­nych wład­ców Sak­so­nii z dyna­stii Wet­ty­nów. Dotar­li­śmy na Neu­markt, gdzie wzno­si się monu­men­tal­ny Kościół Marii Pan­ny Frau­en­kir­che, pomnik Mar­ci­na Lutra, Muzeum Komu­ni­ka­cji, a tak­że dzie­siąt­ki kamie­nic o zdob­nych fasa­dach. Odwie­dzi­li­śmy tak­że Muzeum Higie­ny.
Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem naszej wyciecz­ki była wizy­ta na naj­star­szym w Niem­czech jar­mar­ku bożo­na­ro­dze­nio­wym Weih­nacht­smarkt. Drez­deń­ski jar­mark jest tu nazy­wa­ny Strie­zel­markt (Strie­zel, czy­li struc­la z baka­lia­mi, to tra­dy­cyj­ny sak­soń­ski wypiek świą­tecz­ny — tzw. Dresd­ner Chri­st­stol­len). Strie­zel­markt to wizy­tów­ka Dre­zna. Nie zabra­kło na nim stra­ga­nów ofe­ru­ją­cych ozdo­by świą­tecz­ne, lokal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych i ręko­dzie­ła. Jar­mar­ko­wi towa­rzy­szy­ły róż­ne­go rodza­ju wystę­py arty­stycz­ne połą­czo­ne z śpie­wem kolęd oraz pre­zen­ta­cją szo­pek bożo­na­ro­dze­nio­wych.

Świą­tecz­na atmos­fe­ra wszyst­kim się udzie­li­ła i po zaku­pie­niu drob­nych pamią­tek trud­no było wra­cać do domu, tym bar­dziej, że zarów­no humo­ry jak i aura bar­dzo nam dopi­sa­ły.

 

Wycieczka do Bogatyni

W listo­pa­dzie gru­pa uczniów z kla­sy I i III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go uczest­ni­czy­ła w wyciecz­ce zawo­do­znaw­czej do elek­trow­ni Turów w Boga­ty­ni. Wyciecz­ki tego typu orga­ni­zo­wa­ne są corocz­nie dla mło­dzie­ży z klas tech­ni­kum elek­trycz­ne­go. Ucznio­wie mogli zazna­jo­mić się z wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych w jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych elek­trow­ni w Pol­sce. Pod­czas trzy­go­dzin­ne­go zwie­dza­nia zakła­du ener­ge­tycz­ne­go moż­na było poznać  cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny — od skła­do­wa­nia, mie­le­nia i spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go, poprzez zamia­ny wody na parę napę­dza­ją­cą tur­bi­ny gene­ra­to­rów, do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w gene­ra­to­rze i jego prze­sy­łu linia­mi wyso­kie­go napię­cia do Kra­jo­wej Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­nej.

zbiórka dla bezdomnych zwierząt


Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w ZBIÓR­CE DLA BEZ­DOM­NYCH ZWIE­RZĄT Z FUN­DA­CJI MON­DO CANE W JELE­NIEJ GÓRZE zor­ga­ni­zo­wa­ną w naszej szko­le w dniach 21.1006.12. 2019r.

Przy­da­dzą się :

  • kar­ma sucha i w pusz­kach dla psów i kotów
  • ryż, maka­ron, kasza
  • koce, ręcz­ni­ki, pościel, podusz­ki (nie z pie­rza)
  • obro­że, smy­cze, miski, kuwe­ty
  • zabaw­ki gumo­we lub sznur­ko­we

POMÓŻ­MY ZWIE­RZĘ­TOM PRZE­TRWAĆ TRUD­NY CZAS ZIMY. OTWÓRZ­MY NASZE SER­CA.Konkurs poetycki

Biblio­te­ka Szkol­na i Dyrek­cja Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr III im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza we Wro­cła­wiu zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w V edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poetyc­kie­go „O Zło­ty Kar­ton III LO”, ogło­szo­ne­go pod hasłem: „Cie­pło-zim­no”

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół śred­nich z tere­nu całej Pol­ski. Wier­sze moż­na prze­sy­łać do 31 stycz­nia 2020 r.

Prze­wi­dzia­ne jest uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie z wrę­cze­niem nagród i dyplo­mów w poło­wie mar­ca 2020 r., przy­jezd­nym lau­re­atom głów­nych miejsc zapew­nia­my noc­le­gi, a tak­że zapra­sza­my na warsz­ta­ty poetyc­kie z juro­ra­mi.

Wię­cej szcze­gó­łów w biblio­te­ce szkol­nej.