Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Warsztaty wielkanocne

Dnia 04.04.2019r. w biblio­te­ce szkol­nej odbę­dą się warsz­ta­ty wiel­ka­noc­ne, któ­re dadzą nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość twór­cze­go przy­go­to­wa­nia się do świąt Wiel­kiej Nocy i stwo­rze­nia deko­ra­cji ide­al­nej do wiel­ka­noc­ne­go koszycz­ka lub na świą­tecz­ny stół.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne zapra­szam po szcze­gó­ły do biblio­te­ki szkol­nej.

Konkurs fotograficzny

Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra ser­decz­nie zapra­sza uczniów szkół pod­sta­wo­wych (kla­sy VI-VIII), kla­sy III gim­na­zjum oraz mło­dzież szkół śred­nich do udzia­łu w woje­wódz­kim kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym pt. „Mój ulu­bio­ny park przy­pa­ła­co­wy wio­sną”. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­sy­łać do 10 maja 2019 roku na adres — Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra, ul. Kamien­no­gór­ska 2, 58570 Jele­nia Góra.

Szcze­gó­ły: http://www.dzpk.pl/pl/konkursy-imprezy/852-konkurs-fotograficzny-pt-moj-ulubiony-park-przypalacowy-wiosna-jelenia-gora.html

Konkurs walentynkowy

Zapra­szam wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym. Wystar­czy odpo­wie­dzieć na zamiesz­czo­ne na face­bo­oku pyta­nia i 14.02.2019 zgło­sić się do biblio­te­ki. Kto pierw­szy ten lep­szy, a nagro­dy cze­ka­ją.


Dnia 17.01.2019 roku (Dzień Wszyst­kich Faj­nych) odbę­dzie się kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie za ulu­bio­ną postać lite­rac­ką.
Oso­by bio­rą­ce udział zosta­ną tego dnia zwol­nio­ne z odpy­ty­wa­nia 🙂
Nie zapo­mnij­cie się prze­brać 😉