Wszystkie wpisy, których autorem jest Zbigniew Łukaszuk

Zawody strzeleckie

W ramach Szkol­nej Ligi Strze­lec­kiej Jele­nio­gór­ski Zarząd Rejo­no­wy LOK w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał w dniu 20.03.2018r. na strzel­ni­cy  Wzgó­rze Kościusz­ki 6, zawo­dy w strze­lec­twie spor­to­wym z bro­ni pneu­ma­tycz­nej o „Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry”. W zawo­dach udział wzię­ła mło­dzież gim­na­zjal­na i lice­al­na star­tu­ją­ca w dzie­wię­ciu zespo­łach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców /3+3/. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nie zaję­li­śmy III miej­sce. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że zawo­dy sta­ły na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, o czym może świad­czyć róż­ni­ca kil­ku punk­tów dzie­lą­ca poszcze­gól­ne zespo­ły. Życzy­my kolej­ne­go uda­ne­go star­tu w zawo­dach, któ­re już nie­ba­wem.

Święto Niepodległości

Dla uczcze­nia obcho­dów 99 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w dniu 10.11.2017r. na obiek­tach 23. puł­ku arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się zawo­dy spor­to­we oraz V Tur­niej Strze­lec­ki dla uczniów klas mun­du­ro­wych z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie pierw­szej kla­sy woj­sko­wej. Głów­nym zamie­rze­niem zawo­dów było szko­le­nie pod­sta­wo­we z zakre­su: budo­wa i nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej /kbkAKMS,P-83/, budo­wa i uzbra­ja­nie gra­na­tów RG-42, F-1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka 30 szt., poko­na­nie ścież­ki saper­skiej i wybra­nych ele­men­tów OSF. Ucznio­wie w cza­sie poby­tu w 23. puł­ku arty­le­rii zapo­zna­li się z orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą oraz eta­to­wym sprzę­tem i uzbro­je­niem będą­cym na wypo­sa­że­niu jed­nost­ki woj­sko­wej.

Szkolenie podstawowe pierwszych klas mundurowych

W dniach 1416.11.2016 r. na bazie obiek­tów szko­le­nio­wych 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ło się szko­le­nie pod­sta­wo­we dla klas mun­du­ro­wych woj. dol­no­ślą­skie­go.

Szko­le­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej COM­MAN­DO. W szko­le­niu udział wzię­li ucznio­wie klas mun­du­ro­wych naszej szko­ły. W cza­sie szko­le­nia zapo­zna­li się z pod­sta­wo­wy­mi uwa­run­ko­wa­nia­mi służ­by woj­sko­wej, orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą w jed­no­st­ce woj­sko­wej i gar­ni­zo­nie. W zaję­ciach prak­tycz­nych uczest­ni­czy­li w mar­szo­bie­gu zespo­ło­wym na dystan­sie 3 km, strze­la­niu z bro­ni pneu­ma­tycz­nej, rzu­cie gra­na­tem na cel­ność i odle­głość, zaję­ciach z musz­try, zaję­ciach spor­to­wych na sali gim­na­stycz­nej oraz zaję­ciach z pły­wa­nia na base­nie spor­to­wym par­ku wod­ne­go „ORKA”. Za zaję­cie czo­ło­wych miejsc w  koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej naj­lep­si ucznio­wie zosta­li uho­no­ro­wa­ni nagro­da­mi i  drob­ny­mi upo­min­ka­mi .

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć w naszej gale­rii.

Poligon w Drawsku Pomorskim

W dniach 0407.07.2016 r. na Poli­go­nie Draw­skim rywa­li­zo­wa­ło 14 czte­ro­oso­bo­wych dru­żyn z całej Pol­ski w I Ogól­no­pol­skich Mistrzo­stwach Klas Woj­sko­wych. Uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się nie tyl­ko spraw­no­ścią fizycz­ną, ale tak­że wie­dzą z zakre­su bez­pie­czeń­stwa. Strze­la­nie dyna­micz­ne z kbk AK, strze­la­nie na cel­ność i sku­pie­nie, wyno­sze­nie ran­ne­go z pola wal­ki i rzut gra­na­tem to nie­któ­re zada­nia z jaki­mi musia­ły pora­dzić sobie star­tu­ją­ce dru­ży­ny. Repre­zen­ta­cja naszej szko­ły w skła­dzie: Kami­la Cybul­ska, Oli­wia Micha­lak, Maciej Frąt­czak oraz Tomasz Fikier w strze­la­niu dyna­micz­nym zaję­ła I miej­sce. Jako nagro­dę otrzy­ma­ła puchar Sta­ro­sty Draw­skie­go oraz uzy­ska­ła kwa­li­fi­ka­cje do udzia­ły w przy­szło­rocz­nych zawo­dach. Życzy­my dal­szych suk­ce­sów.  Dzię­ki  Komen­dan­to­wi CSWL w Draw­sku Pomor­skim ucznio­wie mogli zapo­znać się ze sprzę­tem Pie­cho­ty US Army, któ­ry był wyko­rzy­sta­ny w ćwi­cze­niu „ANA­KON­DA 2016”  (czoł­gi M1A2 Abrams 155 mm arma­to­hau­bi­ce M109A6 Pala­din).

III CROSS COMMANDO

W dniu 03.09.2016r. na tere­nie JW. 1145 23 ŚPA w Bole­sław­cu odbył się bieg “III CROSS COM­MAN­DO” na dystan­sie 8.5 km orga­ni­zo­wa­ny przez SBŻ 62KSCOM­MAN­DO” oraz Dowód­cę 23  Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie star­tu­ją­cy w kate­go­rii: kla­sa mun­du­ro­wa, OPEN.

W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej – pro­fil mun­du­ro­wy  /dziewcząt i chłopców/ III miej­sca zaję­li:  Pau­la  Widal­ska i Tomasz  Fikier. Ucznio­wie zosta­li wyróż­nie­ni meda­la­mi, nagro­da­mi rze­czo­wy­mi oraz pamiąt­ko­wą  Sta­tu­et­ką Bru­nat­ne­go Niedź­wie­dzia.