Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Turniej CS:GO + Formularz

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e-mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zstil.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na stro­nie szko­ły (zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 29 do 31 stycz­nia 2019 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. 🙂

FOR­MU­LARZ:

Zawody i szkolenie wojskowe w Bolesławcu

Trzy dni po szko­le­niu w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, 14 grud­nia 2018 r. gru­pa uczniów ZSTiL (I i II kla­sa) wzię­ła udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych z oka­zji Pik­ni­ku Mili­tar­ne­go dla Nie­pod­le­głej dla uczniów klas mun­du­ro­wych. Zawo­dy spor­to­we oraz Tur­niej Strze­lec­ki odby­wa­ły się o puchar Dowód­cy 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii oraz puchar Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia 62 KS Com­man­do. Pod­czas zawo­dów odby­wa­ło się szko­le­nie na punk­tach naucza­nia: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, budo­wa oraz nauka uzbra­ja­nia gra­na­tów RG42 i F1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka (30 naboi), ścież­ka saper­ska, rzut gra­na­tem, musz­tra poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza, musz­tra dru­ży­ny i plu­to­nu, oraz bieg na dystan­sie dwóch km w kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nej.
W zawo­dach, tym razem naszym uczniom suk­ce­su z listo­pa­do­wych zawo­dów (III miej­sce) nie uda­ło się powtó­rzyć, ale pod­no­si­li swo­ją wie­dzę woj­sko­wą na poszcze­gól­nych punk­tach naucza­nia. Mie­li rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się ze sprzę­tem arty­le­ryj­skim, jaki jest na wypo­sa­że­niu 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li, by dla wszyst­kich uczniów nie zabra­kło woj­sko­wej gro­chów­ki.

w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Gru­pa uczniów z naszej szko­ły z klas mun­du­ro­wych 11 grud­nia 2018 r. na zapro­sze­nie Medycz­ne­go Cywil­no-Woj­sko­we­go Koła Nauko­we­go Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych im. gen. Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu uczest­ni­czy­ła w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”. Po uro­czy­stym otwar­ciu ucznio­wie i opie­ku­no­wie wysłu­cha­li trzech wykła­dów, któ­rych tre­ści nawią­zy­wa­ły do tema­ty­ki póź­niej odby­wa­ją­cych się na tere­nie Aka­de­mii warsz­ta­tów. Były nimi: „Ewa­ku­acja poszko­do­wa­nych z pola wal­ki”,  „Bada­nie ura­zo­we MAR­CHE”  oraz „Spo­so­by tamo­wa­nia krwo­to­ków w warun­kach polo­wych”.  Pre­le­gen­ta­mi  wykła­dów byli człon­ko­wie koła nauko­we­go, posia­da­ją­cy odpo­wied­nie prze­szko­le­nie z pre­zen­to­wa­nej tema­ty­ki.

Dru­ga część spo­tka­nia, skła­da­ją­ca się z warsz­ta­tów, odby­wa­ła się w głów­nej mie­rze na tere­nie otwar­tym Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych.  Nasi ucznio­wie wraz z inny­mi gru­pa­mi zapo­zna­wa­li się z ele­men­ta­mi ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go na sze­ściu punk­tach naucza­nia.  Uczy­li się  prze­pro­wa­dzać ewa­ku­ację poszko­do­wa­nych ze stre­fy ognio­wej, zakła­dać rur­kę ust­no-gar­dło­wą w celu udroż­nie­nia gór­nych dróg odde­cho­wych, bada­nia typu MAR­CHE oraz tamo­wa­nia masyw­nych krwo­to­ków z koń­czyn przy wyko­rzy­sta­niu opa­ski uci­sko­wej typu CAT. Dodat­ko­wym punk­tem było wyko­rzy­sta­nie spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu do tamo­wa­nia krwo­to­ków z mied­ni­cy oraz miejsc trud­no dostęp­nych.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzo­no symu­la­cję medycz­ną, któ­ra mia­ła na celu  prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie przez uczest­ni­ków zdo­by­tej na wykła­dach i warsz­ta­tach wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Ucznio­wie w smu­gach dymu i odgło­sów wybu­chów pozo­ro­wa­ne­go pola wal­ki, po roz­po­zna­niu obra­żeń, ewa­ku­owa­li „ran­ne­go” do bez­piecz­nej stre­fy. Nasi ucznio­wie, podob­nie jak i inni uczest­ni­cy otrzy­ma­li zaświad­cze­nia o udzia­le w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 17.12.2018 r. Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

6 listo­pa­da 2018 r. repre­zen­ta­cja naszej szko­ły: Tomasz Fikier, Maciej Frąt­czak, Mar­cin Jędrzej­czuk, Dawid Grzel­ka, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej uczest­ni­czy­ła w XIV edy­cji Mię­dzysz­kol­nych Zawo­dów Strze­lec­kich o Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze. Zawo­dy oby­ły się na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ku „Na Skał­ce” w Jele­niej Górze. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­ku­ren­cji: pneu­ma­tycz­ny kara­bi­nek spor­to­wy 10 naboi (i dwa strza­ły prób­ne), czas 15 minut, odle­głość 10 metrów, posta­wa sto­jąc z opar­ciem, przy­rzą­dy celow­ni­cze zamknię­te. . W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn sze­ścio­oso­bo­wych z jele­nio­gór­skich szkół śred­nich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został Mar­cin Jędrzej­czuk, czwar­te miej­sce zajął Tomasz Fikier, a pią­te Dawid Grzel­ka. Pozo­sta­li ucznio­wie rów­nież dobrze się spi­sa­li, ponie­waż dru­ży­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii „męskiej”. Zawod­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.