Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

RODO

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Rodzi­ce

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach, ul. Prze­my­sło­wa 21, 58573 Pie­cho­wi­ce, dalej jako „Zespół Szkół” sza­nu­je pra­wo do ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wo do pry­wat­no­ści swo­ich uczniów, rodzi­ców, pra­cow­ni­ków, kon­tra­hen­tów i part­ne­rów biz­ne­so­wych.
Pod­sta­wo­we pra­wa w zakre­sie ochro­ny Pań­stwa danych oso­bo­wych wyni­ka­ją­ce z zapi­sów rodo znaj­du­ją się w tzw. klau­zu­li (obo­wiąz­ku) infor­ma­cyj­nym admi­ni­stra­to­ra danych – Zespo­łu Szkół wzglę­dem pod­mio­tu danych — czy­taj (Druk 02)

W związ­ku z tym, iż każ­da jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na z dniem 25.05.2018 r. powin­na prze­twa­rzać dane oso­bo­we pod­mio­tów danych w spo­sób zgod­ny z zapi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz usta­wy z dnia 10.05.2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chce­my przed­sta­wić Pań­stwu „Pod­sta­wo­we zasa­dy ochro­ny danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­ce w Zespo­le Szkół” — czy­taj(Druk 03)

W celu zazna­jo­mie­nia się z prze­pi­sa­mi pra­wa regu­lu­ją­cy­mi przed­mio­to­wą pro­ble­ma­ty­ką pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­szy­mi akta­mi praw­ny­mi:

  1. Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODOczy­taj (Druk 04)
  2. Spro­sto­wa­niem nr 8088/18 z maja 2018 r. do roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)SPRO­STO­WA­NIE RODOczy­taj (Druk 05)
  3. Usta­wą z dnia 10.05.2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)UODOczy­taj (Druk 06)

Plan lekcji — aktualizacja

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 10.09.2018 r. Jed­no­cze­śnie zosta­nie on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka lek­cyj­ne­go przez week­end. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego pod­glą­dem nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron w prze­glą­dar­ce lub spró­bo­wać plan odświe­żyć kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL-F5.

Plan lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 4.09.2018 r. Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka lek­cyj­ne­go i z wyjąt­kiem kla­sy IVT tam też powin­no to dzia­łać. W przy­pad­ku pro­ble­mów pod­glą­du pla­nu na smart­fo­nie w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym, jakiś luk w lek­cjach, błę­dów grup itp.  pro­szę plan spraw­dzić przez stro­nę WWW dzien­ni­ka (apli­ka­cja mobil­na fir­my Vul­can ma z tym okre­so­we pro­ble­my). Praw­do­po­dob­nie będą się poja­wia­ły jakieś zmia­ny w kolej­nych dniach więc pro­szę śledź­cie aktu­ali­za­cje pla­nu. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pro­ble­mów, nie­ja­sno­ści pro­si­my o infor­ma­cje.

Mistrzostwa Klas E-Sportowych — Sosnowiec

W dniach 910 czerw­ca 2018 r. dru­ży­na Aqu­alis (gra CS:GO) wzię­ła udział w fina­łach Mistrzostw Klas E-Spor­to­wych, któ­re odby­ły się w Sosnow­cu. Udział w fina­łach poprze­dzo­ny był roze­gra­niem sezo­nu Ligo­we­go w któ­rym były do roze­gra­nia 21 mecze (22 zgło­szo­ne dru­ży­ny). W ćwierć­fi­na­le w Sosnow­cu prze­gra­li­śmy wyni­kiem 6:16 na Dru­ży­nę z Kędzie­rzy­na Koź­le i ta prze­gra­na pozba­wi­ła nas szans na mecze pół­fi­na­ło­we w sys­te­mie BO3 (do dwóch zwy­cięstw). Pomi­mo prze­gra­nej po raz kolej­ny była moż­li­wość inte­gra­cji, ponow­ne­go spo­tka­nia i pozna­nia nowych ludzi/uczniów o pasjach zwią­za­nych z e-spor­tem. To była rów­nież oka­zja do zdo­by­cia doświad­cze­nia i oby­cia na tego typu impre­zach. Dru­gie­go dnia Mistrzo­stwa zwią­za­ne były z grą LOL, w któ­rej nasza szko­ła nie mia­ła repre­zen­ta­cji. W fina­łach wzię­ły udział dru­ży­ny mię­dzy inny­mi z takich miast jak wspo­mnia­ny Kędzie­rzyn Koź­le, Morąg, Żary, Jasło czy Jaworz­no. Dzię­ku­je­my za spo­tka­nie i do zoba­cze­nia na kolej­nych tur­nie­jach LAN.