Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 16.12.2019 r. (kolo­ry­sty­ka nie­bie­ska). Przez week­end zosta­nie on zaim­por­to­wa­ny rów­nież do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Nie zmarnuj swojego życia

Dzi­siej­sza mło­dzież, cza­sa­mi tro­chę pogu­bio­na w świe­cie ema­nu­ją­cym róż­ny­mi pseu­do dobra­mi, skłon­na pró­bo­wać uży­wek, papie­ro­sów, alko­ho­lu, dopa­la­czy, nar­ko­ty­ków,  nara­żo­na jest na kon­takt z środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi, będąc obo­jęt­ną wobec uni­wer­sal­nych war­to­ści, takich jak miłość, sza­cu­nek, moral­ność… Chcąc zaim­po­no­wać swo­jej gru­pie rówie­śni­czej, poka­zać, że decy­du­je sama o sobie oraz z wie­lu innych powo­dów się­ga po to, co pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia, do cho­rób, depre­sji, samot­no­ści, bra­ku reali­za­cji sie­bie, bra­ku pasji, bra­ku sen­su życia…

Uwa­ża­my, że o uza­leż­nie­niach trze­ba mówić sta­le, aby ostrzec i ochro­nić, gdyż „uncja pro­fi­lak­ty­ki jest wię­cej war­ta niż funt lecze­nia”. Dla­te­go  8 paź­dzier­ni­ka 2019r wszy­scy ucznio­wie naszej szko­ły wraz z nauczy­cie­la­mi uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie pro­fi­lak­tycz­nym  pod hasłem „Nie zmar­nuj swo­je­go życia”, któ­re­go twór­ca­mi i pro­wa­dzą­cy­mi są RYM­ce­rze – zespół stwo­rzo­ny przez Łuka­sza Bęsia oraz Jona­ta­na Blan­ka. Mają oni wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spo­tkań, dzie­le­niu się swo­im świa­dec­twem życia oraz gra­niu kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą. Od wie­lu lat zapra­sza­ni są na spo­tka­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych, szko­łach, domach dziec­ka, ośrod­kach wycho­waw­czych, schro­ni­skach dla nie­let­nich, popraw­cza­kach w całej Pol­sce. Hono­ro­wym Patro­na­tem pro­jek­tu zastał Rzecz­nik Praw Dziec­ka i Mazo­wiec­ki Kura­tor Oświa­ty, a jego amba­sa­do­ra­mi wie­lu zna­nych ludzi, m.in. Tomasz Ada­mek, Maciej Musiał, Jerzy Dudek, Domi­ni­ka Figur­ska, czy San­do­wal. Cie­szy­my się, że my rów­nież mogli­śmy uczest­ni­czyć w pro­jek­cie.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 28.10.2019 r. (kolo­ry­sty­ka zie­lo­no-nie­bie­ska). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Domena zsem.pl

Infor­mu­je­my, że z dniem 23.10.2019 r. szko­ła rezy­gnu­je z dome­ny zsem.pl na rzecz innej funk­cjo­nu­ją­cej od wie­lu lat dome­ny zstil.pl. Wszyst­kie usłu­gi, stro­na WWW, adre­sy e‑mail itp. itd. będą z naszej stro­ny dzia­ła­ły tyl­ko i wyłącz­nie w dome­nie zstil.pl.

KZ i Luffi na finałach w Raciborzu !!

Dru­ży­na o nazwie “Boba­ski malut­kie” w skła­dzie Vimi­xen (Lublin), Hope (nasz tre­ner Kamil Tar­ka), Ske­ew (Szyb­kie Sza­chy — Jaworz­no) oraz dwaj nasi ucznio­wie (KZ — Kry­stian Kozek i Luf­fy — Woj­tek Król) jed­nak awan­so­wa­li na fina­ły “II Raci­bor­skie­go Festi­wa­lu Gamin­go­we­go — Coun­ter Stri­ke”, któ­ry odbę­dzie się w Raci­bo­rzu w ter­mi­nie 89.06.2019 r. W decy­du­ją­cym meczu (3 run­da) poko­na­li dru­ży­nę Gemir wyni­kiem 16:0 (nie pyta­łem czy było cięż­ko 😉 ). Tym oto spo­so­bem awan­so­wa­li na fina­ły LAN (8 naj­lep­szych dru­żyn) ze wszyst­kich 90-ciu zgło­szo­nych. Tur­niej jest orga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Kom­pu­tro­nik.