Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

Teatr

Dnia 2 kwiet­nia 2019 r. gości­li­śmy w naszej szko­le akto­rów z Teatru Edu­ka­cji i Pro­fi­lak­ty­ki „Maska” z Kra­ko­wa z przed­sta­wie­niem pt:„Zaplątana w sie­ci”. Tema­tem prze­wod­nim był pro­blem uza­leż­nie­nia od inter­ne­tu i nośni­ków infor­ma­cji, a celem było uświa­da­mia­nie zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z pozo­sta­wie­nia mło­dych ludzi samych sobie z pro­ble­mem uza­leż­nie­nia.


1% dla szkoły

DRO­DZY RODZI­CE, SZA­NOW­NI PAŃ­STWO SYM­PA­TY­CY

         ZESPO­ŁU SZKÓŁ TECH­NICZ­NYCH I LICE­AL­NYCH

     W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY  FUN­DA­CJI STU­DENC­KIEJ „ MŁO­DZI – MŁO­DYM”

PRO­WA­DZĄ­CEJ  DZIA­ŁA­NIA W CELU POZY­SKA­NIA  DLA NASZEJ SZKO­ŁY ŚROD­KÓW W RAMACH 1%

SER­DECZ­NIE PRO­SI­MY O PRZE­KA­ZA­NIE I  ZAPIS W DRU­KU PIT NA RZECZ NASZEJ SZKO­ŁY

NR KRS:0000270261

 CEL PIECH­TECH 6620

DODAT­KO­WE  INFOR­MA­CJE O AKCJI  ZNAJ­DZIESZ NA SZKOL­NEJ STRO­NIE INTER­NE­TO­WEJ   www.zsem.pl 

oraz u peda­go­ga szkol­ne­go

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Oto sty­pen­dy­ści  naszej szko­ły, któ­rzy osią­gnę­li  bar­dzo dobre wyni­ki w nauce,angażowali się  w życie szko­ły, uczest­ni­czy­li w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych:

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2

Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go:

  1. Syl­wia Woź­niak III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0
  2. Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2
  3. Bar­tło­miej Madej II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0

Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go:

    1. Mar­cin Kola­siń­ski II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,89
    2. Jakub Ziem­niak II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,78
    3. Mał­go­rza­ta Babik III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,28

 Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów

STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2018

5 grud­nia 2018 r. na uro­czy­stej gali sali Teatru Zdro­jo­we­go im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Szczaw­nie Zdro­ju zosta­ły wrę­czo­ne sty­pen­dia Pre­ze­sa Rady Mini­strów  nasze­mu ucznio­wi kla­sy II Tech­ni­kum elek­trycz­ne­go Krzysz­to­fo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi. Śred­nią ocen za poprzed­ni rok szkol­ny jaką uczeń uzy­skał to 5,2 i wzo­ro­we zacho­wa­nie. O sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów mogli ubie­gać się ucznio­wie, któ­rzy otrzy­ma­li pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­ją szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej w jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyniki,a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my naj­wyż­szej śred­niej rów­nież w tym roku szkol­nym.

DLA NIEPODLEGŁEJ…

Zada­nie Z Patrio­ty­zmu” to tytuł spek­ta­klu, któ­ry zapre­zen­to­wał naszym uczniom teatr Maska z Kra­ko­wa w dniu 15 listo­pa­da 2018 r.  Spek­takl, któ­ry miał za zada­nie przy­bli­że­nie mło­dzie­ży wize­run­ku współ­cze­sne­go patrio­ty, pro­pa­gu­jąc oby­wa­tel­ską posta­wę, wska­zy­wać róż­ne wizje patrio­ty. Czy to się uda­ło? Mam nadzie­ję , że tak…