Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 17:10  odbędą się zebrania śródokresowe dla rodziców/opiekunów uczniów klas:

I T a,b, II T, III T

Rodzi­cu to już ostat­ni raz w tym roku szkol­nym możesz uczest­ni­czyć w zebra­niu, na któ­rym uzy­skasz wszel­kie infor­ma­cje o swo­im dziec­ku zwią­za­ne z nauką, fre­kwen­cją, zaan­ga­żo­wa­niem spo­łecz­nym i inne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Nowym prze­wod­ni­czą­cym Samo­rzą­du Szkol­ne­go w związ­ku z  zakoń­cze­niem  kaden­cji Kami­li Cybul­skiej kla­sa IV Tech­ni­kum  oraz nie­zgło­sze­niem się innych kan­dy­da­tów do peł­nie­nia tej funk­cji został:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak kla­sa I Tech­ni­kum

Gra­tu­lu­je­my!

Kami­li Cybul­skiej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę — opie­kun SU

Beata Miki­ciuk-Murzyn

Zajęcia dla uczniów w firmie Elektromont

W ramach współ­pra­cy pomię­dzy naszą szko­łą a fir­mą Elek­tro­mont ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go bra­li udział w zaję­ciach w ramach przed­mio­tów insta­la­cje elek­trycz­ne i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych. W ramach tych zajęć ucznio­wie mogli zapo­znać się bli­żej z kabla­mi śred­nie­go i niskie­go napię­cia pod okiem doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków fir­my. Dodat­ko­wo nasza mło­dzież wyko­na­ła kil­ka pomia­rów elek­trycz­nych na insta­la­cjach tre­nin­go­wych, na któ­rych też fir­ma szko­li swo­ich pra­cow­ni­ków. Zaję­cia tego typu poka­zu­ją,  jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da pra­ca elek­try­ka w naj­więk­szej fir­mie w naszej oko­li­cy wyko­nu­ją­cej insta­la­cje w obiek­tach prze­my­sło­wych i użyt­ko­wych.

NASI UCZNIOWIE PRZEDSZKOLAKOM

W dniu 13.09.2017r ucznio­wie I kla­sy mun­du­ro­wej tech­ni­kum Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach bra­li udział w zabez­pie­cze­niu IV Bie­gu Prze­ła­jo­we­go Przed­szko­la­ków w Miej­skim Inte­gra­cyj­nym Przed­szko­lu nr.14 w Jele­niej Górze. Pomoc w prze­bie­gu zawo­dów pole­ga­ła na zapew­nie­niu bez­piecz­ne­go prze­miesz­cza­nia się przed­szko­la­ków do punk­tów spraw­no­ścio­wych roz­miesz­czo­nych na dro­dze mar­szu oraz zabez­pie­cze­niu nie­bez­piecz­nych przejść i prze­jaz­dów. Opie­ka nad malu­cha­mi była dla uczniów naszej szko­ły nowym i cie­ka­wym doświad­cze­niem.

MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE

W dniach 1215.09.2016r. na obiek­tach 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się VI Ogól­no­pol­skie Mistrzo­stwa Spor­to­wo-Obron­ne dla uczniów klas o pro­fi­lu woj­sko­wym. Star­to­wa­ło 35 zespo­łów z całej Pol­ski. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców. Zespo­ły rywa­li­zo­wa­ły w np. kon­ku­ren­cjach ː mar­szo­bieg zespo­ło­wy, strze­la­nie z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go, pły­wa­nie / szta­fe­ta pły­wac­ka 5x50m /, poko­ny­wa­nie toru prze­szkód na OSF, rzut gra­na­tem do celu i na odle­głość. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej zespo­ły naszej szko­ły zaję­ły VI i XXIII miej­sce. Uczen­ni­ca Kami­la Cybul­ska w strze­la­niu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go uzy­ska­ła 50 pkt. na 50, wyróż­nio­na zosta­ła przez orga­ni­za­to­ra dyplo­mem i nagro­dą spe­cjal­ną. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

Film: