Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIEWYPRAWKA SZKOLNA

Wnio­sek o wypraw­kę szkol­ną i wypła­tę pie­nię­dzy moż­na będzie skła­dać już od 1 lip­ca.

Na wnio­sek, a więc nie z auto­ma­tu, nie z urzę­du, będzie przy­słu­gi­wa­ło dziec­ku lub oso­bie uczą­cej się do 20. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziec­ko nie będzie kon­ty­nu­owa­ło nauki)

Wnio­sek o wypła­tę świad­cze­nia będzie moż­na skła­dać za pośred­nic­twem Inter­ne­tu od 1 lip­ca (poprzez por­tal emp@tia), a w tra­dy­cyj­nej for­mie papie­ro­wej — od 1 sierp­nia (np. pod­czas oso­bi­stej wizy­ty w urzę­dzie lub pocz­tą). Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne do 30 listo­pa­da.

Po raz pierw­szy pro­gram ma objąć uczniów roz­po­czy­na­ją­cych rok szkol­ny 2018/2019. Przy­zna­wa­nie i wypła­ta świad­cze­nia będą reali­zo­wa­ne przez gmi­ny, a w przy­pad­ku dzie­ci umiesz­czo­nych w pie­czy zastęp­czej — przez powia­ty. Świad­cze­nie będzie przy­zna­wa­ne m.in. na wnio­sek rodzi­ca, opie­ku­na lub rodzi­ny zastęp­czej.

Świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło, gdy dziec­ko zosta­nie umiesz­czo­ne w domu pomo­cy spo­łecz­nej, mło­dzie­żo­wym ośrod­ku wycho­waw­czym, schro­ni­sku dla nie­let­nich, zakła­dzie popraw­czym, aresz­cie śled­czym, zakła­dzie kar­nym, szko­le woj­sko­wej lub innej szko­le, jeże­li insty­tu­cje te zapew­nia­ją nie­od­płat­nie peł­ne utrzy­ma­nie, albo w pie­czy zastęp­czej (w takim przy­pad­ku świad­cze­nie “Dobry start” będzie przy­słu­gi­wa­ło oso­bom spra­wu­ją­cym pie­czę zastęp­czą).

Roz­pa­trze­nie pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne­go i kom­plet­ne­go wnio­sku zło­żo­ne­go w lip­cu i sierp­niu i wypła­ta świad­cze­nia nastą­pią nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia.

ZGRUPOWANIE KONDYCYJNE

W dniach 58.06.2018 r. mło­dzież naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła  w obo­zie  kon­dy­cyj­no-spor­to­wym w Karpicku/ k Wolsz­ty­na. W ramach zajęć ucznio­wie mogli sko­rzy­stać z kaja­ków, ścian­ki wspi­nacz­ko­wej, krę­gli. Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dzał Paint­ball. Ucznio­wie podzie­li­li się na dwie dru­ży­ny sto­czy­li praw­dzi­wie zażar­tą wal­kę. Pogo­da nam sprzy­ja­ła, więc  moż­na było popły­wać w jezio­rze. Jed­no­cze­śnie ucznio­wie mie­li oka­zję zapo­znać się z zasa­da­mi ratow­nic­twa medycz­ne­go i wod­ne­go.  Zwie­dzi­li­śmy muzeum Rober­ta Kocha leka­rza, któ­ry wyna­lazł prąt­ki gruź­li­cy i Skan­sen paro­wo­zów w Wolsz­ty­nie. Wszy­scy wró­ci­li opa­le­ni, wypo­czę­ci (od szko­ły) i zado­wo­le­ni.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Nowym prze­wod­ni­czą­cym Samo­rzą­du Szkol­ne­go w związ­ku z  zakoń­cze­niem  kaden­cji Kami­li Cybul­skiej kla­sa IV Tech­ni­kum  oraz nie­zgło­sze­niem się innych kan­dy­da­tów do peł­nie­nia tej funk­cji został:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak kla­sa I Tech­ni­kum

Gra­tu­lu­je­my!

Kami­li Cybul­skiej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę — opie­kun SU

Beata Miki­ciuk-Murzyn

Zajęcia dla uczniów w firmie Elektromont

W ramach współ­pra­cy pomię­dzy naszą szko­łą a fir­mą Elek­tro­mont ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go bra­li udział w zaję­ciach w ramach przed­mio­tów insta­la­cje elek­trycz­ne i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych. W ramach tych zajęć ucznio­wie mogli zapo­znać się bli­żej z kabla­mi śred­nie­go i niskie­go napię­cia pod okiem doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków fir­my. Dodat­ko­wo nasza mło­dzież wyko­na­ła kil­ka pomia­rów elek­trycz­nych na insta­la­cjach tre­nin­go­wych, na któ­rych też fir­ma szko­li swo­ich pra­cow­ni­ków. Zaję­cia tego typu poka­zu­ją,  jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da pra­ca elek­try­ka w naj­więk­szej fir­mie w naszej oko­li­cy wyko­nu­ją­cej insta­la­cje w obiek­tach prze­my­sło­wych i użyt­ko­wych.