Wszystkie wpisy, których autorem jest Robert Lipawski

Wycieczka do zakładu WEPA Professional w Piechowicach

Dnia 7 mar­ca ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zje zwie­dzić sąsia­du­ją­cy ze szko­łą zakład papier­ni­czy w Pie­cho­wi­cach. Zwie­dza­nie zakła­du zaczę­ło się od pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej doty­czą­cej zakła­du oraz krót­kie­go szko­le­nia BHP. Następ­nie mło­dzież mogła zoba­czyć cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w tym naj­now­szą maszy­nę papier­ni­czą odda­ną w tym roku do eks­plo­ata­cji, oraz obwo­dy ener­ge­tycz­ne zasi­la­ją­ce zakład. Papier­nia w Pie­cho­wi­cach może pochwa­lić się jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań w powie­cie jele­nio­gór­skim wyko­rzy­sty­wa­nych w sie­ciach wyso­kie­go i śred­nie­go napię­cia sto­so­wa­nych do zasi­la­nia maszyn i urzą­dzeń w zakła­dzie. Zapro­sze­nie z zakła­du mia­ło rów­nież na celu moż­li­wość zapo­zna­nia się z ofer­tą i warun­ka­mi pra­cy w WEPA Pro­fes­sio­nal w Pie­cho­wi­cach. Zwłasz­cza, że na ryn­ku pra­cy obser­wu­je­my duże zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków z wykształ­ce­niem elek­trycz­nym.

Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy

8 maja 2014 roku w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się ostat­nia wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza w tym roku szkol­nym dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Naro­do­we­go Cen­trum Badań Jądro­wych w Świer­ku koło War­sza­wy. W tym insty­tu­cie mło­dzież bra­ła udział w wykła­dach zwią­za­nych z pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym, zwie­dza­ła jedy­ny czyn­ny pra­cu­ją­cy reak­tor jądro­wy na tere­nie Pol­ski, oraz bra­ła udział w zaję­ciach labo­ra­to­rium pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia. Na tere­nie tego ośrod­ka ucznio­wie z naszej szko­ły pozna­wa­li fak­ty i mity na temat zagro­żeń zwią­za­nych z pra­cą reak­to­rów ato­mo­wych jako alter­na­ty­wy wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej dla elek­trow­ni węglo­wych. Wie­dza ta pozwa­la na rze­czy­wi­sty, wła­sny pogląd na temat ener­gii pozy­ski­wa­nej z ato­mu, a nie opie­ra­nie się na czę­sto błęd­nych infor­ma­cjach poda­wa­nych w sze­ro­ko poję­tych mediach.