Archiwum kategorii: Ogólne

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIEWYPRAWKA SZKOLNA

Wnio­sek o wypraw­kę szkol­ną i wypła­tę pie­nię­dzy moż­na będzie skła­dać już od 1 lip­ca.

Na wnio­sek, a więc nie z auto­ma­tu, nie z urzę­du, będzie przy­słu­gi­wa­ło dziec­ku lub oso­bie uczą­cej się do 20. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziec­ko nie będzie kon­ty­nu­owa­ło nauki)

Wnio­sek o wypła­tę świad­cze­nia będzie moż­na skła­dać za pośred­nic­twem Inter­ne­tu od 1 lip­ca (poprzez por­tal emp@tia), a w tra­dy­cyj­nej for­mie papie­ro­wej — od 1 sierp­nia (np. pod­czas oso­bi­stej wizy­ty w urzę­dzie lub pocz­tą). Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne do 30 listo­pa­da.

Po raz pierw­szy pro­gram ma objąć uczniów roz­po­czy­na­ją­cych rok szkol­ny 2018/2019. Przy­zna­wa­nie i wypła­ta świad­cze­nia będą reali­zo­wa­ne przez gmi­ny, a w przy­pad­ku dzie­ci umiesz­czo­nych w pie­czy zastęp­czej — przez powia­ty. Świad­cze­nie będzie przy­zna­wa­ne m.in. na wnio­sek rodzi­ca, opie­ku­na lub rodzi­ny zastęp­czej.

Świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło, gdy dziec­ko zosta­nie umiesz­czo­ne w domu pomo­cy spo­łecz­nej, mło­dzie­żo­wym ośrod­ku wycho­waw­czym, schro­ni­sku dla nie­let­nich, zakła­dzie popraw­czym, aresz­cie śled­czym, zakła­dzie kar­nym, szko­le woj­sko­wej lub innej szko­le, jeże­li insty­tu­cje te zapew­nia­ją nie­od­płat­nie peł­ne utrzy­ma­nie, albo w pie­czy zastęp­czej (w takim przy­pad­ku świad­cze­nie “Dobry start” będzie przy­słu­gi­wa­ło oso­bom spra­wu­ją­cym pie­czę zastęp­czą).

Roz­pa­trze­nie pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne­go i kom­plet­ne­go wnio­sku zło­żo­ne­go w lip­cu i sierp­niu i wypła­ta świad­cze­nia nastą­pią nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia.

ZGRUPOWANIE KONDYCYJNE

W dniach 58.06.2018 r. mło­dzież naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła  w obo­zie  kon­dy­cyj­no-spor­to­wym w Karpicku/ k Wolsz­ty­na. W ramach zajęć ucznio­wie mogli sko­rzy­stać z kaja­ków, ścian­ki wspi­nacz­ko­wej, krę­gli. Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dzał Paint­ball. Ucznio­wie podzie­li­li się na dwie dru­ży­ny sto­czy­li praw­dzi­wie zażar­tą wal­kę. Pogo­da nam sprzy­ja­ła, więc  moż­na było popły­wać w jezio­rze. Jed­no­cze­śnie ucznio­wie mie­li oka­zję zapo­znać się z zasa­da­mi ratow­nic­twa medycz­ne­go i wod­ne­go.  Zwie­dzi­li­śmy muzeum Rober­ta Kocha leka­rza, któ­ry wyna­lazł prąt­ki gruź­li­cy i Skan­sen paro­wo­zów w Wolsz­ty­nie. Wszy­scy wró­ci­li opa­le­ni, wypo­czę­ci (od szko­ły) i zado­wo­le­ni.

Mistrzostwa Klas E-Sportowych — Sosnowiec

W dniach 910 czerw­ca 2018 r. dru­ży­na Aqu­alis (gra CS:GO) wzię­ła udział w fina­łach Mistrzostw Klas E-Spor­to­wych, któ­re odby­ły się w Sosnow­cu. Udział w fina­łach poprze­dzo­ny był roze­gra­niem sezo­nu Ligo­we­go w któ­rym były do roze­gra­nia 21 mecze (22 zgło­szo­ne dru­ży­ny). W ćwierć­fi­na­le w Sosnow­cu prze­gra­li­śmy wyni­kiem 6:16 na Dru­ży­nę z Kędzie­rzy­na Koź­le i ta prze­gra­na pozba­wi­ła nas szans na mecze pół­fi­na­ło­we w sys­te­mie BO3 (do dwóch zwy­cięstw). Pomi­mo prze­gra­nej po raz kolej­ny była moż­li­wość inte­gra­cji, ponow­ne­go spo­tka­nia i pozna­nia nowych ludzi/uczniów o pasjach zwią­za­nych z e-spor­tem. To była rów­nież oka­zja do zdo­by­cia doświad­cze­nia i oby­cia na tego typu impre­zach. Dru­gie­go dnia Mistrzo­stwa zwią­za­ne były z grą LOL, w któ­rej nasza szko­ła nie mia­ła repre­zen­ta­cji. W fina­łach wzię­ły udział dru­ży­ny mię­dzy inny­mi z takich miast jak wspo­mnia­ny Kędzie­rzyn Koź­le, Morąg, Żary, Jasło czy Jaworz­no. Dzię­ku­je­my za spo­tka­nie i do zoba­cze­nia na kolej­nych tur­nie­jach LAN.  

Finał turnieju KPSW w CS:GO

W dniu 26 maja  w gale­rii Nowy Rynek odbył się finał tur­nie­ju Coun­ter Stri­ke — Glo­bal Offen­si­ve orga­ni­zo­wa­ny przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą i fir­mę Code Two. Rów­nież nasza szko­ła włą­czy­ła się w pomoc orga­ni­za­cji tur­nie­ju udo­stęp­nia­jąc 11 szt. szkol­nych kom­pu­te­rów game­nin­go­wych.  W zor­ga­ni­zo­wa­nym tur­nie­ju wzię­ły udział dwie (zapro­szo­ne) dru­ży­ny pro­fe­sjo­nal­ne (Pact, Code­wi­se Uni­corns) oraz 6 dru­żyn, któ­re wygra­ły eli­mi­na­cje w okre­sie gru­dzień 2017 — maj 2018 r.

Wśród dru­żyn bio­rą­cych udział w wiel­kim fina­le była też nasza szkol­na dru­ży­na Aqu­alis, a tak­że dru­ży­na nasze­go tre­ne­ra — Adver­sa Esports zło­żo­na z uczniów z róż­nych klas e-spor­to­wych w Pol­sce, oraz dru­ży­na Vina­tys z Żar.
W wyni­ku loso­wa­nia par ćwierć­fi­na­ło­wych nasi ucznio­wie “tra­fi­li” na dru­ży­nę Vina­tys i nie­ste­ty ale odpa­dli z dal­szej rywa­li­za­cji prze­gry­wa­jąc obie mapy wyni­ka­mi 16:4 i 16:1.

Po bli­sko 12 godzi­nach meczy fina­ło­wa czwór­ka naj­lep­szych dru­żyn pre­zen­to­wa­ła się nastę­pu­ją­co:
1) Code­wi­se Uni­corns
2) Pact
3) Adver­sa Esports
4) Vina­tys

Z prze­bie­gu wszyst­kich meczów moż­na było jed­nak zauwa­żyć zna­czą­ce róż­ni­ce umie­jęt­no­ści mię­dzy dru­ży­na­mi pro­fe­sjo­nal­ny­mi, a pozo­sta­ły­mi. W żad­nym ze spo­tkań dru­ży­ny wygry­wa­ją­ce eli­mi­na­cje nie były w sta­nie zagro­zić dru­ży­nom Code­wi­se Uni­corns i Pact, któ­re z łatwo­ścią zna­la­zły się w wiel­kim fina­le tur­nie­ju.

Finał prze­bie­gał w fan­ta­stycz­nej atmos­fe­rze, war­to było przy­je­chać i zoba­czyć jak pre­zen­tu­ją się i jak gra­ją dru­ży­ny Pact oraz Code­wi­se Uni­corns. To kolej­ne doświad­cze­nie dla naszych gra­czy i faj­na przy­go­da. Orga­ni­za­cja tur­nie­ju super, dla kibi­ców zor­ga­ni­zo­wa­no miej­sce z pro­fe­sjo­nal­nym komen­ta­to­rem meczy w oso­bie Mate­usz “HaX” Ogo­now­ski. Dla gra­czy udo­stęp­nio­no osob­ne pomiesz­cze­nie wraz z poczę­stun­kiem (napo­je, cie­płe jedze­nie).

Do zoba­cze­nia na kolej­nych tur­nie­jach LAN CS:GO 🙂

O tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać jesz­cze tutaj:
jelonka.com
muzycz­ne radio
muzycz­ne radio # 2