Archiwum kategorii: Ogólne

Składamy komputer E-Sportowy

Dnia 2 listo­pa­da na zaję­ciach z DiNUTK ucznio­wie kla­sy I “A” mie­li oka­zję zło­żyć kom­pu­ter E-Spor­to­wy pod okiem Pana Ada­ma Soszyń­skie­go.  Kom­pu­ter skła­dał się z nastę­pu­ją­cych para­me­trów:

Ultra­szyb­ki pro­ce­sor do zadań pro­fe­sjo­nal­nych i obsłu­gi gier “Ryzen 5 1600X” jego czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia w uję­ciu bazo­wym wyno­si 3.6 GHz, nato­miast w try­bie tur­bo boost wzra­sta do pozio­mu 4 GHz! Został on wypo­sa­żo­ny w 8 rdze­ni obli­cze­nio­wych.

Kar­ta gra­ficz­na: GFor­ce GTX 1070 wypo­sa­żo­na w 8GB pamię­ci GDDR5, z por­ta­mi DVI-D, HDMI i Display­Port


Pły­ta głów­na: PRI­ME B350M-A AM4 uATX z pod­świe­tle­niem LED, pamię­cią DDR4, 32Gb/s M.2, HDMI, SATA 6Gb/s, USB 3.1

Dodat­ko­wo nasze mon­strum zosta­ło wypo­sa­żo­ne w Coooler Spar­tan 3 LT HE1012 zapew­nia­ją­cy cichą pra­cę. Wydaj­ny dysk SSD o pojem­no­ści 32GB prze­zna­czo­ny wyłącz­nie na sys­tem ope­ra­cyj­ny oraz dysk 1TB na dane, Pamięć ram Patriot DDR4 w dwóch kościach po 4GB — tak­to­wa­ne 2400MHz, zasi­lacz be quiet! Pure Power 10 o mocy 600W. Poni­żej foto­re­la­cja:

Święto Niepodległości

Dla uczcze­nia obcho­dów 99 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w dniu 10.11.2017r. na obiek­tach 23. puł­ku arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się zawo­dy spor­to­we oraz V Tur­niej Strze­lec­ki dla uczniów klas mun­du­ro­wych z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie pierw­szej kla­sy woj­sko­wej. Głów­nym zamie­rze­niem zawo­dów było szko­le­nie pod­sta­wo­we z zakre­su: budo­wa i nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej /kbkAKMS,P-83/, budo­wa i uzbra­ja­nie gra­na­tów RG-42, F-1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka 30 szt., poko­na­nie ścież­ki saper­skiej i wybra­nych ele­men­tów OSF. Ucznio­wie w cza­sie poby­tu w 23. puł­ku arty­le­rii zapo­zna­li się z orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą oraz eta­to­wym sprzę­tem i uzbro­je­niem będą­cym na wypo­sa­że­niu jed­nost­ki woj­sko­wej.

Warsztaty TRAILS

W dniach od 7 do 9 listo­pa­da na tere­nie naszych warsz­ta­tów szkol­nych odby­wa­ły się zaję­cia w ramach pro­jek­tu TRA­ILS.
Celem Pro­jek­tu TRA­ILS jest roz­sze­rze­nie ist­nie­ją­cych pro­gra­mów kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawo­do­we­go, poprzez ofer­tę inno­wa­cyj­nych tre­nin­gów i usług dosto­so­wa­nych do potrzeb lokal­ne­go ryn­ku pra­cy. Były to wykła­dy o przed­się­bior­czo­ści oraz kre­atyw­no­ści, pod­czas przerw moż­na było sko­rzy­stać z dru­ka­rek 3D, oku­la­rów wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści i wie­lu innych atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów.
Zaję­cia były pro­wa­dzo­ne w mobil­nych labo­ra­to­riach, gdzie nie zabra­kło dobrej zaba­wy.
W warsz­ta­tach wzię­ło udział ok. 20-stu uczniów z klas I i II.

Media któ­re napi­sa­ły o TRA­ILS i zare­je­stro­wa­ły mate­riał wideo:
24.jgora.pl
jelonka.com

Zgrupowanie integracyjne w Uroczysku.

W dniach 19 i 20 paź­dzier­ni­ka 2017 r. ucznio­wie naszej szko­ły prze­by­wa­li na zgru­po­wa­niu inte­gra­cyj­nym w DWD Uro­czy­sko w Pie­cho­wi­cach. Mło­dzież uczest­ni­czy­ła w zaję­ciach rekre­acyj­nych i spraw­no­ścio­wych, takich jak tan­gram, nar­ty czy rów­no­waż­nia, któ­re pozwa­la­ły spraw­dzić nie tyl­ko wła­sną wytrzy­ma­łość i kon­dy­cję fizycz­ną, ale tak­że umie­jęt­ność współ­pra­cy,  pla­no­wa­nia i koor­dy­na­cji dzia­łań w gru­pie.  Pro­wa­dzą­cy dali nie­zły wycisk uczest­ni­kom, ale … nikt nie narze­kał. To świet­ny tre­ning dla e-spor­tow­ców, któ­rzy na tur­nie­jach wal­czą dru­ży­no­wo, a dla uczniów z klas o pro­fi­lu woj­sko­wym takie zaję­cia są dosko­na­łym spraw­dzia­nem przed zawo­da­mi na poli­go­nie.  Naj­więk­szy entu­zjazm wzbu­dził paint­ball i strze­la­ne do celu z bro­ni ASG. Dosko­na­ła zaba­wa, dużo emo­cji, a jed­no­cze­śnie spraw­dzian reflek­su, szyb­ko­ści w podej­mo­wa­niu decy­zji i  pra­cy zespo­ło­wej. Wie­czo­rem  odby­ła się krót­ka wyciecz­ka astro­no­micz­na. Dzię­ki bez­chmur­nej pogo­dzie ucznio­wie obser­wo­wa­li i roz­po­zna­wa­li  gwiaz­do­zbio­ry paź­dzier­ni­ko­we­go nie­ba. Dru­gi dzień i wyciecz­ka do Szklar­skiej Porę­by  to praw­dzi­we wyzwa­nie kon­dy­cyj­ne dla uczest­ni­ków zgru­po­wa­nia. Regu­lar­nie roz­le­ga­ło się ”dale­ko jesz­cze?”, ale trze­ba uczci­wie powie­dzieć, że wszy­scy dziel­nie masze­ro­wa­li, nie zwa­ża­jąc na odci­ski  i zakwa­sy.  Dwu­dnio­wy pobyt był bar­dzo uda­ny, pogo­da dopi­sa­ła, dużo się dzia­ło, a mło­dzież już szy­ku­je się na kolej­ne atrak­cje Uro­czy­ska.