Archiwum kategorii: Ogólne

MY TEŻ TAM BYLIŚMY

Z oka­zji 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, dnia 9 listo­pa­da 2018 r. o godzi­nie 12:15  w Szkla­nym Ogro­dzie w Pie­cho­wi­cach repre­zen­ta­cja  uczniów  naszej szko­ły wraz z dyrek­cją szko­ły zło­ży­ła kwia­ty przy Kamie­niu Pamię­ci .

 

 

Wycieczka do Elektrowni Turów

W ramach cyklicz­nych wycie­czek zawo­do­znaw­czych dla uczniów tech­ni­kum elek­trycz­ne­go 24 paź­dzier­ni­ka wyje­cha­li­śmy zwie­dzić elek­trow­nię Turów w Boga­ty­ni. Jest to jed­na z naj­więk­szych elek­trow­ni w kra­ju. Znacz­ną część zatrud­nio­nych sta­no­wią wła­śnie elek­try­cy, pra­cu­ją­cy przy róż­nych urzą­dze­niach i napię­ciach docho­dzą­cych do 400kV. Nasza mło­dzież mia­ła oka­zję zoba­czyć cały cykl wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej począw­szy od spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go i wpły­wu tego pro­ce­su na śro­do­wi­sko natu­ral­ne,  obieg pary wod­nej napę­dza­ją­cej gene­ra­to­ry po trans­for­ma­cję napię­cia z gene­ra­to­rów za pomo­cą trans­for­ma­to­rów mocy i prze­sy­ła­nie ener­gii elek­trycz­nej linia­mi wyso­kie­go napię­cia do kra­jo­we­go sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go. Dla uczniów była to nie­po­wta­rzal­na moż­li­wość zoba­cze­nia pro­ce­sów wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej,  któ­rych uczą się na zaję­ciach teo­re­tycz­nych.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Naj­cen­niej­szym i naj­trwal­szym poda­run­kiem jaki moż­na dać dziec­ku- jest wykształ­ce­nie”  Ary­sto­te­les

Dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. odbył się, jak co roku  w naszej szko­le, apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Samo­rząd uczniow­ski w podzię­ce za codzien­ny trud peda­go­gów przy­go­to­wał zabaw­ny występ. Z przy­mru­że­niem oka uka­zy­wał on pra­cę nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Gwiaz­dą gali oka­zał się prze­bra­ny za kobie­tę uczeń kla­sy II T Bar­tło­miej. Nauczy­cie­le na  koniec przed­sta­wie­nia obda­ro­wa­ni zosta­li słod­kim upo­min­kiem.

V Bieg Przełajowy Przedszkolaków

Wkrót­ce po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go, ucznio­wie naszej szko­ły, 12 wrze­śnia 2018 r. kolej­ny już raz zabez­pie­cza­li tra­sę „V Bie­gu Prze­ła­jo­we­go Przed­szko­la­ków”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le nr 14 w Jele­niej Górze. Przez kil­ka godzin 18 uczniów (w więk­szo­ści uczen­ni­ce i ucznio­wie pro­fi­lu woj­sko­we­go) czu­wa­ło nad bez­pie­czeń­stwem naj­młod­szych uczest­ni­ków bie­gu. Uczen­ni­ce i ucznio­wie szyb­ko wcie­li­li się w rolę tro­skli­wych opie­ku­nów. Na tra­sie znaj­do­wa­ły się sta­no­wi­ska, na któ­rych dzie­ci wyka­zy­wa­ły się zna­jo­mo­ścią tema­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w trud­nych sytu­acjach. Gru­pom przed­szko­la­ków towa­rzy­szy­li nasi ucznio­wie, a kil­ku z nich wypo­sa­żo­nych w cho­rą­giew­ki zabez­pie­cza­ło rów­nież przej­ście dzie­ci przez jezd­nię na tra­sie bie­gu.

Na zakoń­cze­nie V Bie­gu Prze­ła­jo­we­go, dyrek­tor przed­szko­la, Pani Joan­na Konop­ka podzię­ko­wa­ła uczniom za udział w zabez­pie­cze­niu impre­zy i tro­skli­wą opie­kę nad uczest­ni­ka­mi bie­gu.