Archiwum kategorii: Z życia szkoły

I Bieg Żaka 2018

W dniu 13.02.2018 odbył się  I Bieg Żaka — bieg nar­ciar­ski na dystan­sie 7 km  sty­lem kla­sycz­nym dla uczniów naszej szko­ły.

W Jaku­szyc­kim Ośrod­ku Spor­tów Nar­ciar­skich, w prze­pięk­nej zimo­wej sce­ne­rii, w bla­sku słoń­ca i lek­kim “mro­zi­ku”, ucznio­wie naszej szko­ły (w więk­szo­ści wolon­ta­riu­sze Bie­gu Pia­stów) wzię­li udział w “nowej impre­zie spor­to­wej” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez pań­stwa Ali­cję i Lesz­ka Kaniec­kich — nauczy­cie­li naszej pla­ców­ki.

W impre­zie uczest­ni­czy­ło  14-tu uczniów, przy czym w bie­gu wzię­ła udział jed­na uczen­ni­ca oraz sied­miu uczniów, pozo­sta­li aktyw­nie kibi­co­wa­li, a wśród nich nasza Pani Dyrek­tor Doro­ta Sob­czyń­ska.

Pierw­szy na mecie, wita­ny grom­ki­mi okrzy­ka­mi, poja­wił się uczeń kla­sy 3T Andrzej Klim­czak, po nim poja­wi­li się ucznio­wie: Krzysz­tof Waw­rzy­niak — kl. 1TB oraz Nor­bert Kowa­lik  — kl. 2T. W kate­go­rii K (kobiet) 1 miej­sce zaję­ła Oli­wia Micha­lak z kla­sy 3T. Zwy­cięz­cy zosta­li nagro­dze­ni pamiąt­ko­wy­mi meda­la­mi oraz sta­tu­et­ka­mi, wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.

Udział naszej Szkoły w e-learningu IT-Szkoła (4 miejsce w rankingu w woj. dolnośląskim)

W tym roku szkol­nym 2017/2018 nasza Szko­ła przy­stą­pi­ła do e-learning’u na plat­for­mie IT-Szko­ła.

IT Szko­ła to inter­ne­to­wy, otwar­ty pro­gram stu­diów e-lear­nin­go­wych w zakre­sie teo­rii oraz zasto­so­wań tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych (ICT).

Insty­tu­cją odpo­wie­dzial­ną bez­po­śred­nio za reali­za­cję Pro­gra­mu IT  Szko­ła jest Nauko­wa Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa (NASK). Part­ne­rem mery­to­rycz­nym pro­gra­mu jest War­szaw­ska Wyż­sza Szko­ła Infor­ma­ty­ki (WWSI).

Czy­taj dalej Udział naszej Szko­ły w e-lear­nin­gu IT-Szko­ła (4 miej­sce w ran­kin­gu w woj. dol­no­ślą­skim)

Europejski Tydzień Kodowania

Pomię­dzy 722.10.2017 będą się odby­wa­ły w Euro­pie wyda­rze­nia z zakre­su nauki pro­gra­mo­wa­nia, któ­re poprzez gry, zaba­wy i łatwe do zro­zu­mie­nia narzę­dzia wpro­wa­dzą uczest­ni­ków w pod­sta­wy pro­gra­mo­wa­nia.

Zagad­nie­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia z roku na rok przy­bie­ra na sile ze wzglę­du na rosną­ce potrze­by ryn­ku pra­cy i walo­ry edu­ka­cyj­ne, takie jak roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go i logicz­ne­go myśle­nia. W tym roku Code Week odbę­dzie się już po raz pią­ty!

Nie może zabrak­nąć Naszej Szko­ły w tej waż­nej impre­zie infor­ma­tycz­nej. Nasi ucznio­wie wezmą udział  w dwóch wykła­dach onli­ne zor­ga­ni­zo­wa­nych przez IT-Szko­łę (NASK oraz WWSI w War­sza­wie).

Spo­tka­nie pierw­sze: 17 paź­dzier­nik  2017 od 09:30 do 11:00

Poskro­mić „węża” … czy­li pod­sta­wy języ­ka Python
Poru­sza­ne zosta­ną zagad­nie­nia:
Pod­sta­wo­we typy danych w języ­ku Python i zmien­ne
Typy sekwen­cyj­ne; tek­sty, listy, słow­ni­ki
Kon­struk­cje ste­ru­ją­ce (instruk­cja warun­ko­we, pętle for i whi­le)
Funk­cje
Obli­cze­nia i wykre­sy

Spo­tka­nie dru­gie:  19 paź­dzier­nik  2017 od 10:00 do 12:00

Wpro­wa­dze­nie do pro­gra­mo­wa­nia w C#
Wykład będzie się skła­dał z trzech czę­ści:
Część 1 — Algo­ryt­mi­ka;
Część 2 — Kla­sy i obiek­ty;
Część 3 — Obiek­to­wy model pro­gra­mo­wa­nia.

FINAŁ VIII Turnieju Klas Policyjnych

W dniach 2324 maja 2016 r. w Szko­le Poli­cji w Pile, pod patro­na­tem Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji, odbył się Finał VIII Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych „Kla­sa Poli­cyj­na Roku 2016”. Podob­nie jak w roku ubie­głym, jego orga­ni­za­to­ra­mi byli Szko­ła Poli­cji w Pile i Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Pile.

W tego­rocz­nej edy­cji Tur­nie­ju wzię­ło udział 25 dru­żyn skła­da­ją­cych się z czte­rech zawod­ni­ków i kie­row­ni­ka, repre­zen­tu­ją­cych szko­ły z róż­nych woje­wództw, w któ­rych utwo­rzo­no kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym, wyło­nio­ne z całej Pol­ski w wyni­ku eli­mi­na­cji. Z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ły się tyl­ko trzy szko­ły – z Oła­wy, Lubo­mie­rza i Pie­cho­wic (już po raz dru­gi). Naszą Szko­łę repre­zen­to­wa­li: Doro­ta Budziń­ska, Daria Kucha­rek, Domi­ni­ka Roeder i Tomasz Fikier.

Roze­gra­no czte­ry kon­ku­ren­cje: test umie­jęt­no­ści strze­lec­kich, test umie­jęt­no­ści w zakre­sie udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, test spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzian obej­mu­ją­cy ogól­ną wie­dzę o Poli­cji.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych wszy­scy uczest­ni­cy mogli korzy­stać z pięk­nych obiek­tów spor­to­wych szko­ły.

Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grud­nia na sali gim­na­stycz­nej naszej Szko­ły został prze­pro­wa­dzo­ny test spraw­no­ści fizycz­nej dla klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Taki sam test jest prze­pro­wa­dza­ny w trak­cie rekru­ta­cji do Poli­cji. W orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu testu uczest­ni­czy­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze.

Wszy­scy wyka­za­li się dużym zaan­ga­żo­wa­niem, gdyż wyni­ki testu będą sta­no­wi­ły pod­sta­wę do wyty­po­wa­nia dru­ży­ny uczniów do corocz­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Poli­cji w Pile.

Naj­le­piej i naj­szyb­ciej tor spraw­no­ści poko­nał Kamil Kacz­mar­ski — uczeń kla­sy IIIa osią­ga­jąc wynik 1,18. Gra­tu­lu­je­my!