Archiwum kategorii: Aktualności

I Bieg Żaka 2018

W dniu 13.02.2018 odbył się  I Bieg Żaka — bieg nar­ciar­ski na dystan­sie 7 km  sty­lem kla­sycz­nym dla uczniów naszej szko­ły.

W Jaku­szyc­kim Ośrod­ku Spor­tów Nar­ciar­skich, w prze­pięk­nej zimo­wej sce­ne­rii, w bla­sku słoń­ca i lek­kim “mro­zi­ku”, ucznio­wie naszej szko­ły (w więk­szo­ści wolon­ta­riu­sze Bie­gu Pia­stów) wzię­li udział w “nowej impre­zie spor­to­wej” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez pań­stwa Ali­cję i Lesz­ka Kaniec­kich — nauczy­cie­li naszej pla­ców­ki.

W impre­zie uczest­ni­czy­ło  14-tu uczniów, przy czym w bie­gu wzię­ła udział jed­na uczen­ni­ca oraz sied­miu uczniów, pozo­sta­li aktyw­nie kibi­co­wa­li, a wśród nich nasza Pani Dyrek­tor Doro­ta Sob­czyń­ska.

Pierw­szy na mecie, wita­ny grom­ki­mi okrzy­ka­mi, poja­wił się uczeń kla­sy 3T Andrzej Klim­czak, po nim poja­wi­li się ucznio­wie: Krzysz­tof Waw­rzy­niak — kl. 1TB oraz Nor­bert Kowa­lik  — kl. 2T. W kate­go­rii K (kobiet) 1 miej­sce zaję­ła Oli­wia Micha­lak z kla­sy 3T. Zwy­cięz­cy zosta­li nagro­dze­ni pamiąt­ko­wy­mi meda­la­mi oraz sta­tu­et­ka­mi, wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.

Wypożycz książkę na ferie.

Oce­ny już pra­wie wysta­wio­ne i nic wię­cej w pierw­szym seme­strze nie da się zro­bić.

A że jeste­ście już bar­dzo zmę­cze­ni  – wszyst­kim marzą się ferie!!!

Powo­li moż­na już pla­no­wać, co dobre­go i faj­ne­go będzie­cie robić w tym bło­gim cza­sie. Z pew­no­ścią war­tą roz­wa­że­nia pro­po­zy­cją jest dobra książ­ka z biblio­te­ki szkol­nej. Książ­ka może oka­zać się nie­zwy­kłym przed­mio­tem, któ­ry wywo­ła na Two­jej twa­rzy uśmiech, gniew, roz­cza­ro­wa­nie. Potra­fi Cię wzru­szyć i dopro­wa­dzić do łez. Dzię­ki niej prze­nie­siesz się w zupeł­nie inny świat. Świat, gdzie poznasz zupeł­nie inne życie…

Zapra­sza­my i zachę­ca­my do lek­tu­ry, a że mamy boga­tą pro­po­zy­cję nowych ksią­żek, to i jest z cze­go wybie­rać.

Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny.

W 2018 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji Kan­ce­la­ria Sena­tu pod patro­na­tem Mar­szał­ka Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­stycz­ny “Orzeł Bia­ły — nasza duma”. Kon­kurs ma na celu poka­za­nie zaan­ga­żo­wa­nia patrio­tycz­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Jest orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z kura­to­ria­mi oświa­ty.

Wię­cej infor­ma­cji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/orzel-bialy-nasza-duma-konkurs-plastyczny-dla-dzieci.html