Archiwum kategorii: Projekt MKZ II

MKZ II 2014/2015

Od wrze­śnia 2014  r. do mar­ca 2015 r. w naszej szko­le  ucznio­wie Tech­ni­kum  w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” sko­rzy­sta­li  z :

Kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych:

  •   Upraw­nie­nia  elek­trycz­ne do 1kV
  •   Pojazd  z napę­dem sil­ni­ko­wym z bez­piecz­ną wymia­ną butli gazo­wej — 18 lat
  •  Pra­wo jaz­dy kat. T ( od 16 lat)

oraz :

  • Uczest­ni­czy­li w   zaję­ciach  spe­cja­li­stycz­no —  prak­tycz­nych  bran­ża E-E   na Uni­wer­sy­te­cie  Przy­rod­ni­czym we Wro­cła­wiu
  • Wzię­li udział w Tar­gach Pra­cy i Zawo­dów w Pań­stwo­wej Kar­ko­no­skiej Szko­le Wyż­szej w Jele­niej Górze  16 .01.2015 r.

 

Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy

8 maja 2014 roku w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się ostat­nia wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza w tym roku szkol­nym dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Naro­do­we­go Cen­trum Badań Jądro­wych w Świer­ku koło War­sza­wy. W tym insty­tu­cie mło­dzież bra­ła udział w wykła­dach zwią­za­nych z pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym, zwie­dza­ła jedy­ny czyn­ny pra­cu­ją­cy reak­tor jądro­wy na tere­nie Pol­ski, oraz bra­ła udział w zaję­ciach labo­ra­to­rium pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia. Na tere­nie tego ośrod­ka ucznio­wie z naszej szko­ły pozna­wa­li fak­ty i mity na temat zagro­żeń zwią­za­nych z pra­cą reak­to­rów ato­mo­wych jako alter­na­ty­wy wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej dla elek­trow­ni węglo­wych. Wie­dza ta pozwa­la na rze­czy­wi­sty, wła­sny pogląd na temat ener­gii pozy­ski­wa­nej z ato­mu, a nie opie­ra­nie się na czę­sto błęd­nych infor­ma­cjach poda­wa­nych w sze­ro­ko poję­tych mediach.

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

3 kwiet­nia 2014 roku  we Wro­cła­wiu  odbył się etap woje­wódz­ki kon­kur­su „Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” w ramach  pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.  Mistrzo­wie eta­pu regio­nal­ne­go  z dnia 6.03.2014 r.  z Zespo­łu  Szkół  Tech­nicz­nych i Lice­al­nych  w Pie­cho­wi­cach zosta­li  Wice­mi­strza­mi  Dol­ne­go Ślą­ska.

Zada­niem uczniów było zapro­jek­to­wać i prze­pro­wa­dzić symu­la­cję kom­pu­te­ro­wą  oraz   zmon­to­wać zapro­jek­to­wa­ny układ  Dah­lan­de­ra.  Dru­ży­na  naszej szko­ły w skła­dzie Jan Bart­ko, Michał Obo­le­wicz, Piotr Wój­cik  pod opie­ką nauczy­cie­la  Rober­ta Lipaw­skie­go spi­sa­ła się zna­ko­mi­cie – gra­tu­lu­je­my!

  

Wycieczka do Bogatyni

W dniu 21 mar­ca w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Elek­trow­ni „TURÓW” w Boga­ty­ni. Mło­dzież mia­ła oka­zję zapo­zna­nia się z całym cyklem wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej. Dodat­ko­wo  ucznio­wie zapo­zna­li się ze spo­so­bem trans­for­mo­wa­nia i prze­sy­łu tej ener­gii dalej do Kra­jo­we­go Sys­te­mu Ener­ge­tycz­ne­go. Dzię­ki takiej wyciecz­ce przy­szli elek­try­cy uczą­cy się w naszej szko­le mogli zoba­czyć obiek­ty, urzą­dze­nia i insta­la­cje o któ­rych uczą się na przed­mio­tach teo­re­tycz­nych. Ponad­to zapo­zna­li się z  wytwa­rza­niem  ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych i  z jej wpły­wem na śro­do­wi­sko natu­ral­ne.

CEBIT HANNOVER

Dnia 13.03.2014 r.  15 uczniów  Tech­ni­kum uczest­ni­czy­ło w Bran­żo­wych Tar­gach Zagra­nicz­nych  do Han­no­ve­ru  na  tar­gi CEBIT. Tar­gi nowo­ści tech­no­lo­gicz­nych i infor­ma­tycz­nych. Wyciecz­ka dłu­ga , ale cie­ka­wa dla uczniów, któ­rzy inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką i nowin­ka­mi tech­nicz­ny­mi.