Archiwum kategorii: Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Nowym prze­wod­ni­czą­cym Samo­rzą­du Szkol­ne­go w związ­ku z  zakoń­cze­niem  kaden­cji Kami­li Cybul­skiej kla­sa IV Tech­ni­kum  oraz nie­zgło­sze­niem się innych kan­dy­da­tów do peł­nie­nia tej funk­cji został:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak kla­sa I Tech­ni­kum

Gra­tu­lu­je­my!

Kami­li Cybul­skiej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę — opie­kun SU

Beata Miki­ciuk-Murzyn