Archiwum kategorii: Technikum i ZSZ

WYMA­GA­NE DOKU­MEN­TY

 1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elek­tro­nicz­ne­go.
 2. Świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
 3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
 4. Dwa zdję­cia.
 5. Opi­nia lub orze­cze­nie porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej (doty­czy kan­dy­da­tów z wada­mi słu­chu, wzro­ku i narzą­dów ruchu)
 6. Zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do kształ­ce­nia w wybra­nym zawo­dzie (doty­czy kan­dy­da­tów do Tech­ni­kum i Szko­ły Bran­żo­wej) — zaświad­cze­nie wyda­ne przez leka­rza Medy­cy­ny Pra­cy.
 7. Zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wo – siło­wych oraz zaświadczenie/oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści (doty­czy kan­dy­da­tów do kla­sy woj­sko­wej).

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZI­CÓW

 1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8,0015,00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.

SZCZE­GÓ­ŁO­WE TER­MI­NY POSTĘ­PO­WA­NIA REKRU­TA­CYJ­NE­GO

Rodzaj czyn­no­ści Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne Postę­po­wa­nie uzu­peł­nia­ją­ce
Zło­że­nie wnio­sku o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej wraz z doku­men­ta­mi potwier­dza­ją­cy­mi speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym. od 1 do  21 czerw­ca 2017

 

do  24         lip­ca 2017
Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej o świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go. od  23  do 27 czerw­ca 2017 ——————
Wery­fi­ka­cja przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym w tym doko­na­nie przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji rekru­ta­cyj­nej czyn­no­ści, o któ­rych mowa w art.20t ust.7 usta­wy o SO. do 22                        czerw­ca 2017 —————–
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szko­ły. do 07 lip­ca 2017  14 sierp­nia 2017
Wyda­nie przez szko­łę pro­wa­dzą­cą kształ­ce­nie zawo­do­we skie­ro­wa­nia na bada­nia lekar­skie kan­dy­da­to­wi z listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych, któ­ry doko­nał wybo­ru kształ­ce­nia w danym zawo­dzie w jed­nej szko­le, w przy­pad­ku zło­że­nia oświad­cze­nia, o wybo­rze tej szko­ły. do 10                        lip­ca 2017 14  sierp­nia 2017
Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta albo kan­dy­da­ta peł­no­let­nie­go woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, o ile nie zosta­ły one zło­żo­ne w uzu­peł­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, a w przy­pad­ku szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie zawo­do­we – tak­że zaświad­cze­nia lekar­skie­go zawie­ra­ją­ce­go orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du. do 18 lip­ca 2017 do 23   sierp­nia 2017
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych do szko­ły. do 19 lip­ca 2017 do  24  sierp­nia 2017

 

REGU­LA­MIN REKRU­TA­CJI DO ZESPO­ŁU SZKÓŁ TECH­NICZ­NYCH I LICE­AL­NYCH W PIE­CHO­WI­CACH NA ROK SZKOL­NY 2017/2018

Pod­sta­wa praw­na:

 1. Usta­wa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi)
 2. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 mar­ca 2017r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go oraz postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na lata szkol­ne 2017/20182019/2020 do trzy­let­nie­go liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum i bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, dla kan­dy­da­tów będą­cych absol­wen­ta­mi dotych­cza­so­we­go gim­na­zjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)
 3. Zarzą­dze­nie nr 12/2017 Dol­no­ślą­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty z dnia 28 mar­ca 2017 r w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia rekru­ta­cyj­ne­go i postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na rok szkol­ny 2017/2018 do publicz­nych szkół pod­sta­wo­wych dla doro­słych, klas I publicz­nych szkół ponad­gim­na­zjal­nych, kla­sy I publicz­nej szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej, o któ­rej mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c usta­wy — Pra­wo Oświa­to­we i na semestr pierw­szy klas I publicz­nych szkół poli­ce­al­nych.

Zasa­dy Ogól­ne

 1. W celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji do kla­sy pierw­szej Dyrek­tor szko­ły powo­łu­je szkol­ną komi­sję rekru­ta­cyj­no-kwa­li­fi­ka­cyj­ną.
 2. Do zadań szkol­nej komi­sji rekru­ta­cyj­no- kwa­li­fi­ka­cyj­nej nale­ży w szcze­gól­no­ści:
  1. poda­nie do wia­do­mo­ści kan­dy­da­tom infor­ma­cji o warun­kach rekru­ta­cji,
  2. usta­le­nie wyni­ków postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go i ogło­sze­nie listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych do szko­ły,
  3. spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go.
 3. Do pierw­szej kla­sy mogą się ubie­gać kan­dy­da­ci, któ­rzy:
  1. posia­da­ją świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum,
  2. posia­da­ją zaświad­cze­nie lekar­skie zawie­ra­ją­ce orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du, wyda­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi w spra­wie badań lekar­skich kan­dy­da­tów do szkół ponad­gim­na­zjal­nych             (skie­ro­wa­nia wyda­je szko­ła).
 4. W przy­pad­ku więk­szej licz­by kan­dy­da­tów speł­nia­ją­cych waru­nek, o któ­rym mowa w pkt 3, niż licz­ba wol­nych miejsc w szko­le, na pierw­szym eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go są bra­ne pod uwa­gę łącz­nie nastę­pu­ją­ce kry­te­ria:
  1. wyni­ki egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go
  2. wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum oce­ny z języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki oraz z dwóch obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych usta­lo­nych przez dyrek­to­ra szko­ły bra­ne pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym;
  3. świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum z wyróż­nie­niem;
  4. szcze­gól­ne osią­gnię­cia wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum:
   1. uzy­ska­nie wyso­kie­go miej­sca nagro­dzo­ne­go lub uho­no­ro­wa­ne­go zwy­cię­skim tytu­łem w zawo­dach wie­dzy, arty­stycz­nych i spor­to­wych, orga­ni­zo­wa­nych przez kura­to­ra oświa­ty albo orga­ni­zo­wa­nych co naj­mniej na szcze­blu powia­to­wym przez inne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na tere­nie szko­ły, z wyjąt­kiem tytu­łu lau­re­ata lub fina­li­sty ogól­no­pol­skiej olim­pia­dy przed­mio­to­wej oraz tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su przed­mio­to­we­go o zasię­gu woje­wódz­kim lub ponad woje­wódz­kim,
   2. osią­gnię­cia w zakre­sie aktyw­no­ści spo­łecz­nej, w tym na rzecz szkol­ne­go, w szcze­gól­no­ści w for­mie wolon­ta­ria­tu;
  5. w przy­pad­ku kan­dy­da­tów ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie do oddzia­łów wyma­ga­ją­cych szcze­gól­nych indy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji — wyni­ki spraw­dzia­nu uzdol­nień kie­run­ko­wych.
 5. W przy­pad­ku rów­no­rzęd­nych wyni­ków uzy­ska­nych na pierw­szym eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go, na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go przyj­mu­je się w pierw­szej kolej­no­ści kan­dy­da­tów:
  a)będącymi lau­re­ata­mi lub fina­li­sta­mi ogól­no­pol­skiej olim­pia­dy przed­mio­to­wej oraz tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su przed­mio­to­we­go o zasię­gu woje­wódz­kim lub ponadwo­je­wódz­kim,
  b)z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, ogra­ni­cza­ją­cy­mi moż­li­wo­ści wybo­ru kie­run­ku kształ­ce­nia ze wzglę­du na stan zdro­wia, potwier­dzo­ny­mi opi­nią publicz­nej porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym publicz­nej porad­ni spe­cja­li­stycz­nej.
 6. Nabór do szko­ły odby­wa się w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym. Kan­dy­da­ci nie obję­ci sys­te­mem elek­tro­nicz­nym zgła­sza­ją się oso­bi­ście wraz z rodzi­cem /opiekunem prawnym/ w szko­le w celu zare­je­stro­wa­nia się w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9.0015.00.

ZASA­DY PRZY­ZNA­WA­NIA PUNK­TÓW ZA OCE­NY W GIM­NA­ZJUM I SZCZE­GÓL­NE OSIĄ­GNIĘ­CIA UCZNIA

Przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zasa­dy przy­zna­wa­nia punk­tów.

 1. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty wyni­ków egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, wynik przed­sta­wio­ny w pro­cen­tach z:
 • języ­ka pol­skie­go,
 • histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie,
 • mate­ma­ty­ki,
 • przed­mio­tów przy­rod­ni­czych
 • języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym
  — mno­ży się przez 0,2

2. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty ocen z zajęć edu­ka­cyj­nych, o któ­rych mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 usta­wy, wymie­nio­nych na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, za oce­ny wyra­żo­ne w stop­niu:

 • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 18  punk­tów;
 • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 17 punk­tów;
 • dobrym – przy­zna­je się po 14 punk­tów;
 • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów;
 • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty.

3. Za świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum z wyróż­nie­niem  przy­zna­je się 7 punk­tów.

4. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu ponadwo­je­wódz­kim orga­ni­zo­wa­nym przez kura­to­rów oświa­ty na pod­sta­wie zawar­tych poro­zu­mień:

 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów;

5. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym lub ogól­no­pol­skim albo tur­nie­jem o zasię­gu ogól­no­pol­skim, prze­pro­wa­dza­ny­mi zgod­nie z prze­pi­sa­mi wyda­ny­mi na pod­sta­wie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4   usta­wy:

 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 4 punk­ty,
 • tytu­łu fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 3 punk­ty;

6. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu woje­wódz­kim orga­ni­zo­wa­nym przez kura­to­ra oświa­ty:

 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go– przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 3 punk­ty;

7. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem albo tur­nie­jem, o zasię­gu ponadwo­je­wódz­kim lub woje­wódz­kim, prze­pro­wa­dza­ny­mi zgod­nie z prze­pi­sa­mi wyda­ny­mi na pod­sta­wie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 usta­wy :

 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 3 punk­ty,
 • tytu­łu fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 2 punk­ty;

8. Za uzy­ska­nie wyso­kie­go miej­sca w zawo­dach wie­dzy innych niż wymie­nio­ne w pkt 47, arty­stycz­nych lub spor­to­wych, orga­ni­zo­wa­nych przez kura­to­ra oświa­ty lub inne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na tere­nie szko­ły, na szcze­blu:

 • mię­dzy­na­ro­do­wym – przy­zna­je się 4 punk­ty,
 • kra­jo­wym – przy­zna­je się 3 punk­ty,
 • woje­wódz­kim – przy­zna­je się 2 punk­ty,
 • powia­to­wym – przy­zna­je się 1 punkt.

9.  W przy­pad­ku gdy kan­dy­dat ma wię­cej niż jed­no szcze­gól­ne osią­gnię­cie z takich samych zawo­dów wie­dzy, arty­stycz­nych i spor­to­wych, o któ­rych mowa w ust. 1, na tym samym szcze­blu oraz z tego same­go zakre­su, wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy­zna­je się jed­no­ra­zo­wo punk­ty za naj­wyż­sze osią­gnię­cie tego ucznia w tych zawo­dach, z tym że  mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wych do uzy­ska­nia za wszyst­kie osią­gnię­cia wyno­si 18  punk­tów.

10. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty kry­te­rium za osią­gnię­cia w zakre­sie aktyw­no­ści spo­łecz­nej, w tym na rzecz śro­do­wi­ska szkol­ne­go, w szcze­gól­no­ści w for­mie wolon­ta­ria­tu, przy­zna­je się 3 punk­ty.

11. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, na pod­sta­wie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 usta­wy, prze­li­cza się na punk­ty oce­ny z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, histo­rii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, bio­lo­gii, che­mii, fizy­ki, geo­gra­fii i języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy czym za uzy­ska­nie z:

 1. języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty;
 2. histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty

  – oraz licz­bę punk­tów uzy­ska­ną po zsu­mo­wa­niu punk­tów z tych zajęć edu­ka­cyj­nych dzie­li się przez 2;

  bio­lo­gii, che­mii, fizy­ki i geo­gra­fii oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:

  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty

  – oraz licz­bę punk­tów uzy­ska­ną po zsu­mo­wa­niu punk­tów z tych zajęć edu­ka­cyj­nych dzie­li się przez 4;

 3. języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się 2 punk­tu.

12. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do dane­go zakre­su odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub danej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, na pod­sta­wie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 usta­wy, , prze­li­cza się na punk­ty, w spo­sób okre­ślo­ny w ust. 1, oce­ny wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum z zajęć edu­ka­cyj­nych, z któ­rych jest prze­pro­wa­dza­ny dany zakres odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub dana część egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, któ­rych doty­czy zwol­nie­nie.

13. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym, na pod­sta­wie art. 44zz ust. 2 usta­wy, prze­li­cza się na punk­ty oce­nę z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go wymie­nio­ną na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy czym za uzy­ska­nie oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:

 • celu­ją­cym – przy­zna­je się 20 punk­tów;
 • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się 18 punk­tów;
 • dobrym – przy­zna­je się 13 punk­tów;
 • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się 8 punk­tów;
 • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się 2 punk­ty.
   1. W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym na rok szkol­ny 2016/2017 do szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty wymie­nio­nych na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum ocen z języ­ka pol­skie­go i trzech wybra­nych obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, o któ­rych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 usta­wy, z dnia 6 grud­nia 2013 r. o zm. usta­wy, o sys­te­mie oświa­ty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357), za oce­ny wyra­żo­ne w stop­niu:
    • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów;
    • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 16 punk­tów;
    • dobrym – przy­zna­je się po 12 punk­tów;
    • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów;
    • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty.
   2. W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym na rok szkol­ny 2017/2018 do szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym prze­li­cza się na punk­ty oce­nę z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go wymie­nio­ną na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy czym za uzy­ska­nie oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
    • celu­ją­cym – przy­zna­je się 20 punk­tów;
    • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się 16 punk­tów;
    • dobrym – przy­zna­je się 12 punk­tów;
    • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się 8 punk­tów;
    • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się 2 punk­ty.

    W zależ­no­ści od typu szko­ły i kla­sy, o ilo­ści uzy­ska­nych punk­tów decy­du­ją oce­ny z nastę­pu­ją­cych zajęć edu­ka­cyj­nych:

    TECH­NI­KUM

    Pro­fil kla­sy przed­mio­ty
    Tech­nik Infor­ma­tyk język pol­ski mate­ma­ty­ka język obcy infor­ma­ty­ka
    Tech­nik Infor­ma­tyk (kla­sa e-spor­to­wa) język pol­ski mate­ma­ty­ka język obcy infor­ma­ty­ka
    Tech­nik Infor­ma­tyk (kla­sa woj­sko­wa) język pol­ski mate­ma­ty­ka język obcy infor­ma­ty­ka
    Tech­nik Elek­tryk język pol­ski mate­ma­ty­ka fizy­ka tech­ni­ka
    Tech­nik Elek­tryk (kla­sa woj­sko­wa) język pol­ski mate­ma­ty­ka fizy­ka tech­ni­ka
    Tech­nik Mecha­tro­nik język pol­ski mate­ma­ty­ka fizy­ka tech­ni­ka
   3. Ucznio­wie przyj­mo­wa­ni są do wybra­ne­go przez sie­bie oddzia­łu w kolej­no­ści zgod­ne z sumą punk­tów do wyczer­pa­nia pla­no­wa­ne­go limi­tu miejsc.
   4. Kan­dy­da­ci przed­kła­da­ją ory­gi­nał świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w ter­mi­nie poda­nym w  zakład­ce “TER­MI­NARZ”.

 SZKO­ŁA BRAN­ŻO­WA 1 STOP­NIA

Pro­fil kla­sy przed­mio­ty
elek­tryk język pol­ski mate­ma­ty­ka tech­ni­ka
elek­tro­me­cha­nik język pol­ski mate­ma­ty­ka tech­ni­ka