Archiwum kategorii: Liceum

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie – wydruk z systemu elektronicznego.
 2. Świadectwo  ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Dwa zdjęcia.
 5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowo – siłowych oraz zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności (dotyczy kandydatów do Klasy Policyjnej w Liceum Ogólnokształcącym)

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW

 1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat przyjęć do Zespołu Szkół Technicznych Licealnych w Piechowicach można uzyskać w Szkolnym Punkcie Informacyjnym codziennie w godz. 8,00 – 15,00 pok. 202 (sekretariat szkoły), nr tel. (75) 75-530-60 lub (75) 76-118-42.

SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do  21 czerwca 2017

 

do  24         lipca 2017
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od  23  do 27 czerwca 2017 ——————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o SO. do 22                        czerwca 2017 —————–
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 07 lipca 2017  14 sierpnia 2017
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10                        lipca 2017 14  sierpnia 2017
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 do 23   sierpnia 2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. do 19 lipca 2017 do  24  sierpnia 2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)
 3. Zarządzenie nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Zasady Ogólne

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  2. ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
  3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Do pierwszej klasy mogą się ubiegać kandydaci, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych             (skierowania wydaje szkoła).
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 3, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
   2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów:
  a)będącymi laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  b)z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Nabór do szkoły odbywa się w systemie elektronicznym. Kandydaci nie objęci systemem elektronicznym zgłaszają się osobiście wraz z rodzicem /opiekunem prawnym/ w szkole w celu zarejestrowania się w systemie elektronicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  – mnoży się przez 0,2
 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z języka polskiego, matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz z przedmiotów:
  – kandydaci do klasy policyjnej: wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
  – kandydaci do klasy o profilu ratownictwo medyczne:  język obcy, biologia/chemia
  za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18  punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  przyznaje się 7 punktów.
 2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4–7, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18  punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
  12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, , przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
   W zależności od typu szkoły i klasy, o ilości uzyskanych punktów decydują oceny z następujących zajęć edukacyjnych:
   1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
    Klasa      policyjna
    Klasa o profilu ratownictwo medyczne
    język polski język polski
    matematyka matematyka
    WOS język obcy
    W – F biologia/chemia
   2. Uczniowie przyjmowani są do wybranego przez siebie oddziału w kolejności zgodne z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
   3. Kandydaci przedkładają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie podanym w  zakładce „TERMINARZ”.