Archiwum kategorii: Terminarz

SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do  21 czerwca 2017

 

do  24         lipca 2017
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od  23  do 27 czerwca 2017 ——————
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o SO. do 22                        czerwca 2017 —————–
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 07 lipca 2017  14 sierpnia 2017
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10                        lipca 2017 14  sierpnia 2017
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 do 23   sierpnia 2017
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. do 19 lipca 2017 do  24  sierpnia 2017