Archiwum kategorii: Informacje dla gimnazjalistów [T]

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie – wydruk z systemu elektronicznego.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. Dwa zdjęcia.
  5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)
  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (dotyczy kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej) – zaświadczenie wydane przez lekarza Medycyny Pracy.
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowo – siłowych oraz zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności (dotyczy kandydatów do klasy wojskowej).

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW

  1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat przyjęć do Zespołu Szkół Technicznych Licealnych w Piechowicach można uzyskać w Szkolnym Punkcie Informacyjnym codziennie w godz. 8,00 – 15,00 pok. 202 (sekretariat szkoły), nr tel. (75) 75-530-60 lub (75) 76-118-42.