Archiwum kategorii: O Technikum

Technikum

4-letnie TECHNIKUM w zawodach:

 • tech­nik infor­ma­tyk 
 • tech­nik mecha­tro­nik 
 • tech­nik elek­tryk
 • tech­nik infor­ma­tyk i elek­tryk — kla­sa woj­sko­wa (NOWOŚĆ)

Technik informatyk

To kie­ru­nek, dzię­ki któ­re­mu ucznio­wie zdo­by­wa­ją kom­plek­so­wą wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki. Pozna­ją od pod­staw zasa­dy two­rze­nia stron WWW, uczą się admi­ni­stro­wa­nia sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi oraz sie­cia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi. Uczą się obsłu­gi pakie­tu biu­ro­we­go Micro­soft Offi­ce oraz pro­gra­mu­ją w wybra­nych języ­kach m. in. w Jawa, C++, Pas­cal. Dzię­ki pozna­niu taj­nik gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej ucznio­wie pro­jek­tu­ją obra­zy na potrze­by wła­snych stron inter­ne­to­wych a tak­że mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne, rekla­mo­we itp. Z wyko­rzy­sta­niem dźwię­ku i ani­ma­cji two­rzą fil­my o wybra­nej tema­ty­ce. W trak­cie czte­ro­let­niej edu­ka­cji ucznio­wie pozna­ją budo­wę i dzia­ła­nie sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go oraz naby­wa­ją umie­jęt­no­ści moder­ni­za­cji i napra­wy sprzę­tu a tak­że  wła­ści­wej jego kon­fi­gu­ra­cji.

Technik elektryk

Na tym kie­run­ku ucznio­wie pozna­ją pod­sta­wo­we zja­wi­ska oraz pra­wa z zakre­su elek­tro­tech­ni­ki i elek­tro­ni­ki. Tutaj uczą się pro­jek­to­wać i wyko­ny­wać sys­te­my elek­trycz­ne oraz dia­gno­zo­wać stan tech­nicz­ny urzą­dzeń elek­trycz­nych. W trak­cie nauki zdo­by­wa­ją wie­dzę na temat doko­ny­wa­nia pomia­rów wiel­ko­ści elek­trycz­nych oraz inter­pre­ta­cji otrzy­ma­nych wyni­ków. Zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści przy­dat­ne przy napra­wach zarów­no maszyn prze­my­sło­wych jak i domo­we­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go.

Technik mechatronik

Mecha­tro­ni­ka to nowa sta­le roz­wi­ja­ją­ca się dzie­dzi­na, dla któ­rej spe­cja­li­stów rynek pra­cy otwie­ra sze­ro­ko drzwi.

Ucznio­wie kształ­cą­cy się w tym zawo­dzie pozna­ją jak urzą­dze­nia mecha­nicz­ne zastą­pić inte­li­gent­ny­mi sys­te­ma­mi elek­tro­me­cha­nicz­ny­mi. W wyni­ku czte­ro­let­niej edu­ka­cji ucznio­wie naby­wa­ją umie­jęt­ność czy­ta­nia, ana­li­zo­wa­nia oraz samo­dziel­ne­go opra­co­wy­wa­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych. Ponad­to potra­fią pro­jek­to­wać, insta­lo­wać i obsłu­gi­wać nowo­cze­sne urzą­dze­nia mecha­tro­nicz­ne, pro­gra­mo­wać i nasta­wiać para­me­try urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych, a tak­że dia­gno­zo­wać stan urzą­dzeń i sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych i wyko­ny­wać ich napra­wy.

 Technikum klasa wojskowa

Pod­sta­wo­wym celem kształ­ce­nia w tech­ni­kum – kla­sie woj­sko­wej – jest przy­go­to­wa­nie do:

 • zda­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go, egza­mi­nów zawo­do­wych oraz uzy­ska­nie tytu­łu tech­ni­ka
 • pod­ję­cia pra­cy w służ­bach mun­du­ro­wych (woj­sko, poli­cja, straż miej­ska, straż pożar­na)
 • kon­ty­nu­owa­nia edu­ka­cji w cywil­nych szko­łach i uczel­niach na kie­run­kach z zakre­su bez­pie­czeń­stwo publicz­ne

W cyklu naucza­nia prze­wi­dzia­no:

 • zaję­cia z musz­try woj­sko­wej
 • zaję­cia z wal­ki wręcz
 • zaję­cia z budo­wy bro­ni oraz ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści strze­lec­kich
 • zaję­cia na base­nie
 • zaję­cia z tere­no­znaw­stwa i orien­ta­cji w tere­nie
 • zaję­cia z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy
 • let­ni tygo­dnio­wy obóz kon­dy­cyj­ny (ćwi­cze­nia tere­no­we „Coman­do” – Bole­sła­wiec)
 • zimo­wy trzy-dnio­wy obóz kon­dy­cyj­ny (nauka jaz­dy na nar­tach – Szklar­ska Porę­ba)
 • jed­no­dnio­we zawo­dy spor­to­wo – obron­ne o Puchar Pre­ze­sa 62. KS.

Nauka odby­wać się będzie pięć dni w tygo­dniu, w tym jeden dzień jest tzw. „dniem mun­du­ro­wym”

Nauka w tech­ni­kum koń­czy się egza­mi­nem matu­ral­nym oraz egza­mi­nem potwier­dza­ją­cym kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we, w wyni­ku któ­re­go uczeń otrzy­mu­je tytuł zawo­do­wy tech­ni­ka oraz dyplom i suple­ment do dyplo­mu tj.  EURO­PASS w języ­ku pol­skim i angiel­skim, któ­ry wraz z dyplo­mem hono­ro­wa­ny jest w całej Unii Euro­pej­skiej.

Szko­ła posia­da pra­cow­nie boga­to wypo­sa­żo­ne w pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt i pomo­ce dydak­tycz­ne do kształ­ce­nia w w/w kie­run­kach. Atu­tem naszej szko­ły jest bar­dzo wyso­ka zda­wal­ność egza­mi­nów zawo­do­wych.

Ucznio­wie osią­ga­ją­cy wyso­kie wyni­ki w nauce mogą ubie­gać się o sty­pen­dia:

  • Pre­ze­sa Rady Mini­strów
  • Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go
  • Dyrek­to­ra Szko­ły

Uczniom zdol­nym umoż­li­wia­my udział w Dol­no­ślą­skim Pro­gra­mie Sty­pen­dial­nym “Wyrów­ny­wa­nie Szans Edu­ka­cyj­nych Uczniów Uzdol­nio­nych”. Ucznio­wie klas tech­ni­kum bio­rą udział w reali­za­cji pro­gra­mu finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku”.
W ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” ucznio­wie Tech­ni­kum i Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej mogą korzy­stać z róż­nych cie­ka­wych form wspar­cia :

 1. Zaję­cia ukie­run­ko­wa­nych na roz­wój kom­pe­ten­cji klu­czo­wych ( zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce uzdol­nie­nia)
 2. Zaję­cia dydak­tycz­no- wyrów­naw­cze
 3. Zaję­cia z pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no- peda­go­gicz­nej
 4. Zaję­cia z doradz­twa zawo­do­we­go
 5. Sta­że zawo­do­znaw­cze w nowo­cze­snych zakła­dach pra­cy.
 6. Kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne: upraw­nie­nia SEP do 1 kV, upraw­nie­nia na wóz­ki widło­we, upraw­nie­nia spa­wa­cza, kur­sy bar­mań­skie, Bari­sty, Ado­be Pho­to­shop oraz wie­le innych w zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia uczniów.
 7. Zagra­nicz­ne tar­gi bran­żo­we: CEBIT w Han­no­ve­rze
 8. Wyciecz­ki zawo­do­znaw­cze do zakła­dów pra­cy np. Elek­trow­nia Turów, Toyo­ta, Reak­tor ato­mo­wy w Świer­ku k/ War­sza­wy i wie­le innych.
 9. Wykła­dy i zaję­ci prak­tycz­ne na wyż­szych uczel­niach
 10. Wyko­ny­wać cie­ka­we pro­jek­ty zawo­do­znaw­cze: pojazd SEGWEY, GRE­EN POWER, Dru­kar­ka 3D.
 11. Kon­kur­sy na naj­lep­szych uczniów w zawo­dzie infor­ma­tyk, elek­tryk

Szko­ła posia­da wypo­sa­żo­ne w nowo­cze­sne pomo­ce dydak­tycz­ne pra­cow­nie tech­nicz­ne, oraz posia­da sta­tus ośrod­ka egza­mi­na­cyj­ne­go do prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w zawo­dach tech­nik mecha­tro­nik i tech­nik infor­ma­tyk.

 GIM­NA­ZJA­LI­STO – jeże­li fascy­nu­jesz się tech­ni­ką i cie­ka­wią cię nowe tech­no­lo­gie to u nas w tech­ni­kum znaj­dziesz wszyst­ko to co Cię inte­re­su­je.