Archiwum kategorii: Nowy egzamin zawodowy

Aktualny, obowiązujący druk deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego jest dostępny u wicedyrektora szkoły.

Termin składania deklaracji w zależności od sesji (zima/lato) jest określany każdego roku indywidualnie przez OKE.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin organizowany według nowych zasad dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 i latach następnych.

TERMINARZ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 – sesja letnia (czerwiec-lipiec 2017 r.):

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji:

20 czerwca 2017 r. godzina 10:00 lub 12:00 w zależności od kwalifikacji – ustalony indywidualny harmonogram.

Część praktyczna:

Technik informatyk 351203

KWALIFIKACJA E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Etap praktyczny  28.06.2017 r.

Egzamin praktyczny odbędzie się w sali 109 w budynku warsztatów szkolnych wg ustalonego indywidualnego harmonogramu (zmiana I godzina 8:00, zmiana II godzina 12:00).

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem tożsamości, długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

KWALIFIKACJA E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Etap praktyczny  30.06.2017 r.

Egzamin praktyczny odbędzie się w sali 110 w budynku warsztatów szkolnych wg ustalonego indywidualnego harmonogramu (zmiana I godzina 8:00, zmiana II godzina 16:00).

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem tożsamości, długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

Technik elektryk 311303

KWALIFIKACJA E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Etap praktyczny  03.07.2017 r.

Egzamin praktyczny odbędzie się w sali 116 w budynku warsztatów szkolnych wg ustalonego indywidualnego harmonogramu (zmiana I godzina 9:00, zmiana II godzina 15:00).

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem tożsamości, długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

KWALIFIKACJA E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Etap praktyczny  04.07.2017 r.

Egzamin praktyczny odbędzie się w sali 116 w budynku warsztatów szkolnych wg ustalonego indywidualnego harmonogramu (zmiana I godzina 9:00, zmiana II godzina 15:00).

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dokumentem tożsamości, długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

 

STRUKTURA EGZAMINU

Egzamin organizowany według nowych zasad dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 i latach następnych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji.
Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Do każdego zawodu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

kliknij w wybrany zawód aby pobrać informator …

technik informatyk
technik elektryk

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

Część pisemna – trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut (konkretny czas określa informator dla danego zawodu), jest przeprowadzana w formie testu, zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna – polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut – konkretny czas określa informator dla danego zawodu.

Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zarówno część pisemna jak i część praktyczna egzaminu może odbywać się w szkole, placówce oraz u pracodawcy.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły lub uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.