Archiwum kategorii: O bibliotece

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

 

1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele w godzinach pracy biblioteki i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

2. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

3. W pracowni obowiązuje cisza.

4. Jednorazowy czas korzystania z komputera ustala opiekun pracowni (zależy on od ilości oczekujących użytkowników).

5. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych.

NIE WOLNO wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.

7. Zabronione jest zapisywanie dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać opiekunowi pracowni.

9. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

10. Użytkownik chcący korzystać z pendrive`a, dysku zewnętrznego lub płyty CD ma obowiązek zgłoszenia tego opiekunowi pracowni.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi. W przypadku braku wpłat na Radę Rodziców uczeń zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty. Jej wysokość ustalana jest na początku roku szkolnego.

13. W pracowni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów (w tym gumy do żucia) oraz używania telefonów komórkowych.

14. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun pracowni ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

16. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni.

Regulamin  Czytelni
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

 

1. Czytelnia jest miejscem pracy indywidualnej ucznia.

2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, bez odzieży wierzchniej.

3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Obsługa telewizora, magnetowidu, odtwarzacza DVD, rzutnika multimedialnego należy tylko do personelu bibliotecznego.

5. W czytelni można korzystać z zasobów bibliotecznych, księgozbioru podręcznego, czasopism oraz z komputera.

6. Komputer dostępny dla uczniów służy wyłącznie do celów edukacyjnych.

7. Książki z księgozbioru podręcznego i niektóre czasopisma wydaje nauczyciel bibliotekarz.

8. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na półkę, książki zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. Zbiory czytelni są własnością szkoły i należy je szanować.

10. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zginać czy wyrywać kartek) – zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

11.   Czytelnik nieprzestrzegający regulaminu powinien opuścić czytelnię.

Regulamin  Biblioteki  Szkolnej
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

I. Ogólne warunki korzystania z biblioteki

1. Biblioteka szkolna mieszcząca się w sali 205 jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, zwanym dalej MCI, służącym wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

2. Biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku w ustalonych na początku roku szkolnego godzinach.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Zbiory są skomputeryzowane w programie MOL 2000+.

5. Czytelnicy zaopatrywani są w imienne karty biblioteczne z kodem kreskowym.

6. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków.

7. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Zabrania się wnoszenia pomiędzy regały podręcznych toreb, plecaków itp.

8. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

a) wypożyczając je do domu,

b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne),

II. Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych

1. Wypożyczenia odbywają się z wykorzystaniem imiennych kart bibliotecznych z kodem kreskowym (stosowanie kodów nie wyklucza możliwości identyfikacji czytelników i zbiorów w sposób tradycyjny).

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków i uczniów klas maturalnych) oraz prolongować termin zwrotu.

3. Czasopisma wypożyczane są na okres tygodnia.

4. Zbiory księgozbioru podręcznego wykorzystywane mogą być jedynie w czytelni.

5. Kasety VHS, płyty CD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie szkoły.

6. Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki powoduje:

a) zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległych książek,

b) opłatę za każdy następny tydzień zwłoki w zwrocie wypożyczonego w wysokości ustalonej na początku roku szkolnego.

7. W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do:

a) zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym,

b) po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem zwrócenie książki o podobnej wartości i przydatnej w szkole,

c) wpłacenia sumy równej wartości zagubionej książki + 10 zł kary.

          Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

8. W przypadku zagubienia imiennej karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest do wpłacenia kwoty będącej równowartością ceny nowej karty bibliotecznej + 5 zł kary.

9. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

10. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

11. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.

12. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

13. Na 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.

14. Podręczniki i czasopisma przekazane do pracowni wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego i zwracane do biblioteki do 15 czerwca danego roku szkolnego.

15. Za stan znajdujących się w pracowniach podręczników i czasopism odpowiada opiekun pracowni.

16. W przypadku zmiany szkoły lub klasy czytelnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza i zwrotu wypożyczonych pozycji.

17. Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego podpisem pracownika biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.