Archiwum kategorii: Stypendia dla uczniów

NAJLEPSI UCZNIOWIE MOGĄ…

W naszej szkole uczniowie, którzy osiągną bardzo wysoką i wysoką średnią ocen  w roku szkolnym lub semestrze mogą ubiegać się o stypendia:

  1. Prezesa Rady Ministrów – przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  1. Stypendium Starosty Jeleniogórskiego – przyznaje się uczniowi, który: uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, osiągnął w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5, osiągnął wybitne wyniki w dziedzinie naukowej, aktywności twórczej lub sportowej, był wyróżniany za aktywna postawę i zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, podejmuje działania ( naukowe, społeczne, kulturalne)pogłębiając rozwój intelektualny.
  2. Stypendium Dyrektora Szkoły-  przyznaje się  uczniowi za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium przyznaje się nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki , średnia nie może być niższa niż 4,00, frekwencja na zajęciach nie może być niższa niż 80%, co najmniej dobra ocena z zachowania, a także udział ucznia w zawodach, konkursach , reprezentowanie szkoły w turniejach i olimpiadach sportowych.

Wszyscy otrzymujący stypendia są uczniami  z wysokimi średnimi  ocen, osiągnięciami przedmiotowymi i sportowymi (konkursy, olimpiady, turnieje) oraz z zaangażowaniem i pasjami, które systematycznie pogłębiają i rozwijają.

W roku szkolnym 2015/2016  stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały:

  1. Sandra Śmigasiewicz,  klasa III Liceum Ogólnokształcące –  klasa ratownictwo medyczne, średnia ocen 5,1
  2. Natalia Wójtowicz , klasa III Technikum – informatyk, średnia ocen 5,38

1

Stypendyści Starosty Jeleniogórskiego  2015/2016 :

  1. Magda Kołodziej  uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – klasa policyjna, średnia ocen 4,81
  2. Magdalena Słyk uczennica klasy III Technikum- informatyk,  średnia ocen 4,77
  3. Kamil Mazur uczeń klasy III Technikum – elektryk,  średnia ocen 5,0
  4. Kamila Cybulska uczennica klasy II Technikum- elektryk,  średnia ocen 4,94

Stypendyści  Dyrektora Szkoły za semestr I rok szkolny 2015/2016:

Budzińska Dorota II LO
Kucharek Daria II LO
Kołodziej Magda III LO a
Śmigasiewicz Sandra III LO b
Wiarus Kamil III LO b
Michalak Oliwia I T
Cybulska Kamila II T
Wójtowicz Natalia III T
Słyk Magdalena III T
Mazur Kamil III T
Magryta Kamil III T
Gondek Jakub IV T
Wójcik Piotr IV T

Oby więcej takich uczniów-Gratulujemy!