Archiwum kategorii: Stypendia dla uczniów

NAJLEPSI UCZNIOWIE MOGĄ…

W naszej szko­le ucznio­wie, któ­rzy osią­gną bar­dzo wyso­ką i wyso­ką śred­nią ocen  w roku szkol­nym lub seme­strze mogą ubie­gać się o sty­pen­dia:

  1. Pre­ze­sa Rady Mini­strów — przy­zna­je się ucznio­wi, któ­ry otrzy­mał pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­je szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyni­ki, a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
  1. Sty­pen­dium Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go — przy­zna­je się ucznio­wi, któ­ry: uzy­skał oce­nę z zacho­wa­nia co naj­mniej bar­dzo dobrą, osią­gnął w kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej śred­nią ocen co naj­mniej 4,5, osią­gnął wybit­ne wyni­ki w dzie­dzi­nie nauko­wej, aktyw­no­ści twór­czej lub spor­to­wej, był wyróż­nia­ny za aktyw­na posta­wę i zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cy na rzecz szko­ły lub śro­do­wi­ska lokal­ne­go, podej­mu­je dzia­ła­nia ( nauko­we, spo­łecz­ne, kulturalne)pogłębiając roz­wój inte­lek­tu­al­ny.
  2. Sty­pen­dium Dyrek­to­ra Szko­ły–  przy­zna­je się  ucznio­wi za wyni­ki w nauce lub osią­gnię­cia spor­to­we, sty­pen­dium przy­zna­je się nie wcze­śniej niż po pierwszym seme­strze nauki , śred­nia nie może być niż­sza niż 4,00, fre­kwen­cja na zaję­ciach nie może być niż­sza niż 80%, co naj­mniej dobra oce­na z zacho­wa­nia, a tak­że udział ucznia w zawo­dach, kon­kur­sach , repre­zen­to­wa­nie szko­ły w tur­nie­jach i olim­pia­dach spor­to­wych.

Wszy­scy otrzy­mu­ją­cy sty­pen­dia są ucznia­mi  z wyso­ki­mi śred­ni­mi  ocen, osią­gnię­cia­mi przed­mio­to­wy­mi i spor­to­wy­mi (kon­kur­sy, olim­pia­dy, tur­nie­je) oraz z zaan­ga­żo­wa­niem i pasja­mi, któ­re sys­te­ma­tycz­nie pogłę­bia­ją i roz­wi­ja­ją.

W roku szkol­nym 2015/2016  sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów otrzy­ma­ły:

  1. San­dra Śmi­ga­sie­wicz,  kla­sa III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce —  kla­sa ratow­nic­two medycz­ne, śred­nia ocen 5,1
  2. Nata­lia Wój­to­wicz , kla­sa III Tech­ni­kum — infor­ma­tyk, śred­nia ocen 5,38

1

Sty­pen­dy­ści Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go  2015/2016 :

  1. Mag­da Koło­dziej  uczen­ni­ca kla­sy III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — kla­sa poli­cyj­na, śred­nia ocen 4,81
  2. Mag­da­le­na Słyk uczen­ni­ca kla­sy III Tech­ni­kum- infor­ma­tyk,  śred­nia ocen 4,77
  3. Kamil Mazur uczeń kla­sy III Tech­ni­kum — elek­tryk,  śred­nia ocen 5,0
  4. Kami­la Cybul­ska uczen­ni­ca kla­sy II Tech­ni­kum- elek­tryk,  śred­nia ocen 4,94

Sty­pen­dy­ści  Dyrek­to­ra Szko­ły za semestr I rok szkol­ny 2015/2016:

Budziń­ska Doro­ta II LO
Kucha­rek Daria II LO
Koło­dziej Mag­da III LO a
Śmi­ga­sie­wicz San­dra III LO b
Wia­rus Kamil III LO b
Micha­lak Oli­wia I T
Cybul­ska Kami­la II T
Wój­to­wicz Nata­lia III T
Słyk Mag­da­le­na III T
Mazur Kamil III T
Magry­ta Kamil III T
Gon­dek Jakub IV T
Wój­cik Piotr IV T

Oby wię­cej takich uczniów-Gra­tu­lu­je­my!