Archiwum kategorii: E-sport

Feryjny turniej — CS:GO

Miło nam zapro­sić Was (gra­czy) gry CS:GO na kolej­ny feryj­ny tur­niej w ZSTiL w Pie­cho­wi­cach. Orga­ni­zo­wa­ne tur­nie­je gier to dla naszej szko­ły jest już wie­lo­let­nia tra­dy­cja więc i tym razem spo­tka­my się w pierw­szym tygo­dniu ferii w budyn­ku naszych warsz­ta­tów szkol­nych. Regu­la­min roz­gryw­ki dostęp­ny jest tutaj. Bar­dzo pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim, a w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych pytań/wątpliwości  o kon­takt ze mną (peł­ne dane i for­my kon­tak­tu zosta­ły okre­ślo­ne w regu­la­mi­nie).

W prze­cią­gu kil­ku dni opu­bli­ku­je­my na naszej stro­nie for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do tur­nie­ju oraz prze­śle­my do nie­któ­rych z Waszych szkół poniż­szy pla­kat.

Wszel­kie aktu­ali­za­cje i nowo­ści oraz odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia będę publi­ko­wał na naszej stro­nie i moim  pro­fi­lu FB

Zachę­cam do udo­stęp­nie­nia moje­go wpi­su ponie­waż por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we gwa­ran­tu­ją moż­li­wie jak naj­więk­sze dotar­cie do osób/drużyn poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych tur­nie­jem. Chcie­li­by­śmy aby to było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie dla Was w okre­sie wol­nym od nauki i pierw­szy poważ­ny spraw­dzian dla naszych uczniów kla­sy e-spor­to­wej. 

Eliminacje do WESG

W dniu dzi­siej­szym nasza szkol­na dru­ży­na CS:GO - Aqu­alis wzię­ła udział w eli­mi­na­cjach Pol­ski (2 slo­ty) do fina­łów Mistrzostw Świa­ta w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve. Już w pierw­szej run­dzie los sko­ja­rzył nas z dru­ży­ną Tomorrow.gg (fina­li­sta ostat­nich Mistrzostw Pol­ski).  Mecz roze­gra­li­śmy z budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych, razem jako dru­ży­na, sta­wia­jąc przede wszyst­kim na moż­li­wość zdo­by­cia doświad­cze­nia. Ucznio­wie sta­ra­li się wyko­rzy­stać wie­dzę z zajęć e-spor­to­wych, rady tre­ne­ra z któ­rym roz­ma­wia­li bez­po­śred­nio przed meczem i zmie­rzy­li się z ocze­ki­wa­nia­mi zagra­nia faj­ne­go spo­tka­nia  z naci­skiem na komu­ni­ka­cję, pora­dze­niem sobie ze stre­sem i … znacz­nie moc­niej­szym prze­ciw­ni­kiem. Prze­gra­ną 4:16 nale­ży zde­cy­do­wa­nie oce­nić w kate­go­riach suk­ce­su.  Gra­tu­lu­je­my i już wkrót­ce widzi­my się na kolej­nych eli­mi­na­cjach i tur­nie­jach.

P.S.

Aktu­al­nie dru­ży­na tomorrow.gg jest już w pół­fi­na­le roz­gry­wek. Życzy­my kolej­ne­go zwy­cię­stwa bo miło powie­dzieć: “prze­gra­li­śmy z dru­ży­ną, któ­ra awan­so­wa­ła na Mistrzo­stwa Świa­ta”. 🙂

Zajęcia z e-sportu

W dniu 15.09.2017 r. odby­ły się pierw­sze zaję­cia z tre­ne­rem Kami­lem Tar­ką z tre­nin­gu e-spor­to­we­go. W pierw­szej kla­sie wyja­śnio­na zosta­ła defi­ni­cja e-spor­tu, czym jest pro­fe­sjo­na­lizm  oraz okre­śli­li­śmy zasa­dy jaki­mi kie­ru­je­my się w grupie/drużynie.

W dru­giej kla­sie został poru­szo­ny temat “sku­pie­nia się” pod­czas gry i ucznio­wie wyko­na­li (w opar­ciu o dostęp­ne opro­gra­mo­wa­nie i narzę­dzia) sze­reg ćwi­czeń z tym zwią­za­nych.

Esport Now 2017

W dniach 2728 maja we Wro­cła­wiu w Hali Stu­le­cia odby­ła się impre­za „Esport Now 2017”  w któ­rej brał udział uczeń kla­sy 1T Nor­bert Kowa­lik.
Pod­czas tego wyda­rze­nia odby­wa­ły się dwa tur­nie­je espor­to­we: „GeFor­ce Cup” oraz „Puchar Pol­ski ESN”.
Nasz uczeń opo­wia­da, że zaraz po wej­ściu była roz­sta­wio­na duża sce­na tur­nie­ju „GeFor­ce Cup” a obok dru­ga sce­na z grą League of Legends. Pomię­dzy mecza­mi lub w trak­cie moż­na było zaj­rzeć na sta­no­wi­ska wystaw­ców takich jak: Fyre­sto­re połą­czo­ne wraz ze sto­iskiem Fade­ca­se i Ravco­re, Spri­te, Bal­li­stix oraz jed­no wiel­kie sta­no­wi­sko G2A.com z Kom­pu­tro­ni­kiem, Raze­rem oraz SPC Gear i wie­le innych.
Moż­na było spo­tkać YouTu­be­rów i stre­ame­rów  — Iza­ka, Dis­Stre­ama, IsA­mU­xPom­pe lub The­Ni­tro­Zy­nia­ka.
Była oka­zja pozna­nia pro­fe­sjo­nal­nych dru­żyn np. Iza­ko­Bo­ars, Pom­pa­Te­am, Kin­gu­in oraz zawod­ni­ków takich jak Mika­il “Maike­le­le” Bill.
Nie mogło też zabrak­nąć cosplay­erów i cosplay­erek, któ­rzy robi­li Sobie zdję­cia z uczest­ni­ka­mi wyda­rze­nia.
Takie wyda­rze­nie to obo­wią­zek dla każ­dej oso­by inte­re­su­ją­cej się espor­tem.

Logo klasy e-sportowej

Pomi­mo wie­lu róż­nych popra­wek i zmian wśród nade­sła­nych pro­po­zy­cji na logo kla­sy e-spor­to­wej zde­cy­do­wa­li­śmy że final­nie będzie nim pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez Kami­lę Machu­ra.

Dzię­ku­je­my za nade­sła­ne pra­ce przez Jaku­ba Gond­ka, Bar­to­sza Błasz­kie­wi­cza i Nor­ber­ta Kowa­li­ka.