Archiwum kategorii: O Szkole Branżowej

Szkoła Branżowa

3-let­nia SZKO­ŁA BRAN­ŻO­WA 1 STOP­NIA kształ­cą­ca w zawo­dach:

  • Elek­tro­me­cha­nik
  • Elek­tryk

Dla uczniów Tech­ni­kum oraz Szko­ły Bran­żo­wej szko­ła zapew­nia prak­ty­ki w warsz­ta­tach szkol­nych oraz zakła­dach pra­cy.