III CROSS COMMANDO

W dniu 03.09.2016r. na tere­nie JW. 1145 23 ŚPA w Bole­sław­cu odbył się bieg “III CROSS COM­MAN­DO” na dystan­sie 8.5 km orga­ni­zo­wa­ny przez SBŻ 62KSCOM­MAN­DO” oraz Dowód­cę 23  Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie star­tu­ją­cy w kate­go­rii: kla­sa mun­du­ro­wa, OPEN.

W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej – pro­fil mun­du­ro­wy  /dziewcząt i chłopców/ III miej­sca zaję­li:  Pau­la  Widal­ska i Tomasz  Fikier. Ucznio­wie zosta­li wyróż­nie­ni meda­la­mi, nagro­da­mi rze­czo­wy­mi oraz pamiąt­ko­wą  Sta­tu­et­ką Bru­nat­ne­go Niedź­wie­dzia.