Poligon w Drawsku Pomorskim

W dniach 0407.07.2016 r. na Poli­go­nie Draw­skim rywa­li­zo­wa­ło 14 czte­ro­oso­bo­wych dru­żyn z całej Pol­ski w I Ogól­no­pol­skich Mistrzo­stwach Klas Woj­sko­wych. Uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się nie tyl­ko spraw­no­ścią fizycz­ną, ale tak­że wie­dzą z zakre­su bez­pie­czeń­stwa. Strze­la­nie dyna­micz­ne z kbk AK, strze­la­nie na cel­ność i sku­pie­nie, wyno­sze­nie ran­ne­go z pola wal­ki i rzut gra­na­tem to nie­któ­re zada­nia z jaki­mi musia­ły pora­dzić sobie star­tu­ją­ce dru­ży­ny. Repre­zen­ta­cja naszej szko­ły w skła­dzie: Kami­la Cybul­ska, Oli­wia Micha­lak, Maciej Frąt­czak oraz Tomasz Fikier w strze­la­niu dyna­micz­nym zaję­ła I miej­sce. Jako nagro­dę otrzy­ma­ła puchar Sta­ro­sty Draw­skie­go oraz uzy­ska­ła kwa­li­fi­ka­cje do udzia­ły w przy­szło­rocz­nych zawo­dach. Życzy­my dal­szych suk­ce­sów.  Dzię­ki  Komen­dan­to­wi CSWL w Draw­sku Pomor­skim ucznio­wie mogli zapo­znać się ze sprzę­tem Pie­cho­ty US Army, któ­ry był wyko­rzy­sta­ny w ćwi­cze­niu „ANA­KON­DA 2016”  (czoł­gi M1A2 Abrams 155 mm arma­to­hau­bi­ce M109A6 Pala­din).