Szkolenie podstawowe pierwszych klas mundurowych

W dniach 1416.11.2016 r. na bazie obiek­tów szko­le­nio­wych 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ło się szko­le­nie pod­sta­wo­we dla klas mun­du­ro­wych woj. dol­no­ślą­skie­go.

Szko­le­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej COM­MAN­DO. W szko­le­niu udział wzię­li ucznio­wie klas mun­du­ro­wych naszej szko­ły. W cza­sie szko­le­nia zapo­zna­li się z pod­sta­wo­wy­mi uwa­run­ko­wa­nia­mi służ­by woj­sko­wej, orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą w jed­no­st­ce woj­sko­wej i gar­ni­zo­nie. W zaję­ciach prak­tycz­nych uczest­ni­czy­li w mar­szo­bie­gu zespo­ło­wym na dystan­sie 3 km, strze­la­niu z bro­ni pneu­ma­tycz­nej, rzu­cie gra­na­tem na cel­ność i odle­głość, zaję­ciach z musz­try, zaję­ciach spor­to­wych na sali gim­na­stycz­nej oraz zaję­ciach z pły­wa­nia na base­nie spor­to­wym par­ku wod­ne­go „ORKA”. Za zaję­cie czo­ło­wych miejsc w  koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej naj­lep­si ucznio­wie zosta­li uho­no­ro­wa­ni nagro­da­mi i  drob­ny­mi upo­min­ka­mi .

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć w naszej gale­rii.