Jedni z lepszych na wojskowych poligonach

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu zare­je­stro­wa­ne­go przez TV Dami doty­czą­ce­go naszych klas o pro­fi­lu woj­sko­wym.