Logo klasy e-sportowej

Pomi­mo wie­lu róż­nych popra­wek i zmian wśród nade­sła­nych pro­po­zy­cji na logo kla­sy e-spor­to­wej zde­cy­do­wa­li­śmy że final­nie będzie nim pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez Kami­lę Machu­ra.

Dzię­ku­je­my za nade­sła­ne pra­ce przez Jaku­ba Gond­ka, Bar­to­sza Błasz­kie­wi­cza i Nor­ber­ta Kowa­li­ka.