Film promocyjny

Udo­stęp­nia­my film pro­mo­cyj­ny naszej szko­ły stwo­rzo­ny  przez uczniów, któ­ry został wyemi­to­wa­ny pod­czas ślu­bo­wa­nia klas mun­du­ro­wych.