Policyjny psycholog na lekcji BPEO w klasie III LO

W dniu 29 mar­ca 2017r. w lek­cji Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go Edu­ka­cji Ogól­no­po­li­cyj­nej (kla­sa III LO o pro­fi­lu poli­cyj­nym) uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście – Pani pod­insp. Mał­go­rza­ta Gorze­lak, poli­cyj­ny psy­cho­log oraz Pani sierż. Beata Sosul­ska-Baran, spe­cja­li­sta ds. pre­wen­cji kry­mi­nal­nej. Panie poli­cjant­ki omó­wi­ły z ucznia­mi temat doty­czą­cy auto­pre­zen­ta­cji oraz komu­ni­ka­cji wer­bal­nej i nie­wer­bal­nej, co mia­ło na celu przy­go­to­wa­nie uczniów do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej do służ­by w Poli­cji.

Dla uczniów, któ­rzy nie są pew­ni czy będą po ukoń­cze­niu szko­ły kan­dy­do­wać do służ­by w Poli­cji była to lek­cja przy­go­to­wu­ją­ca do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej u pra­co­daw­cy jakie­go sobie sami wybio­rą. Była to dla wszyst­kich lek­cja sta­no­wią­ca tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy i ćwi­cze­nie z zakre­su auto­pre­zen­ta­cji.

Na zakoń­cze­nie lek­cji ucznio­wie dopy­ty­wa­li się o naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia pod­czas tego eta­pu rekru­ta­cji i otrzy­ma­li wyczer­pu­ją­ce odpo­wie­dzi.

Następ­nym eta­pem tego tema­tu będzie spraw­dzian prze­pro­wa­dzo­ny w for­mie roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej pod­su­mo­wu­ją­cy cały, trzy­let­ni okres kształ­ce­nia w kla­sie mun­du­ro­wej o pro­fi­lu poli­cyj­nym.