Sfotografuj ducha książki” — wyniki konkursu.

OGŁA­SZA­MY! OGŁA­SZA­MY!
Wyni­ki kon­kur­su “Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.
I miej­sce zajął Nor­bert Kowa­lik z kla­sy I T za foto­gra­fię do książ­ki J.K. Row­ling — “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny”.
Wyróż­nie­nie zdo­by­ła Nata­lia Wój­to­wicz z kl. IV T za zdję­cie do powie­ści “Sta­ry czło­wiek i morze” Erne­sta Hemingway‘a.
Gra­tu­lu­je­my!!!!!!