Konkurs na Dyrektora ZSTiL

Zarząd Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go

 ogła­sza kon­kurs na kan­dy­da­ta  na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra

Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

Szcze­gó­ły kon­kur­su dostęp­ne tutaj.