Plan lekcji

W zakład­ce plan lek­cji publi­ku­je­my zmie­nio­ny (kolo­ry­sty­ka paste­lo­wy poma­rańcz) i obo­wią­zu­ją­cy od 9 maja 2017 r. plan lek­cji. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego zała­do­wa­niem nale­ży odświe­żyć stro­nę kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL-F5 lub wyczy­ścić w prze­glą­dar­ce histo­rię prze­glą­da­nia stron.

W dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym korek­ta rów­nież zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na na bie­żą­co.