Film promocyjny — 2018

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy film pro­mo­cyj­ny naszej szko­ły zare­je­stro­wa­ny przez tele­wi­zję DAMI.