Film promocyjny — 2017

Pre­zen­tu­je­my film pro­mo­cyj­ny naszej szko­ły zare­je­stro­wa­ny przez tele­wi­zję DAMI.