Po nagrody w konkursie :-)

21.05.2017r. w Musz­li Kon­cer­to­wej Par­ku Zdro­jo­we­go w Cie­pli­cach wrę­czo­no nagro­dy i dyplo­my lau­re­atom XVII edy­cji kon­kur­su pla­stycz­ne­go — “Kocham Cie­pli­ce — moje rodzin­ne mia­sto”.

Nasz uczeń — Nor­bert Kowa­lik z kl. I T był bez­kon­ku­ren­cyj­ny w swo­jej gru­pie wie­ko­wej. Za swo­ją kon­kur­so­wą foto­gra­fię „zgar­nął” wszyst­kie moż­li­we nagro­dy.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.