List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców

Publi­ku­je­my list Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej — Pani Anny Zalew­skiej skie­ro­wa­ny do rodzi­ców w związ­ku z wpro­wa­dza­ny­mi zmia­na­mi w oświa­cie.