I miejsce w Międzynarodowym Konkursie nasze :-)

27 maja 2017r. lau­re­aci Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go “Rze­piór, Kra­bat — czy ich zna­cie?” otrzy­ma­li nagro­dy i dyplo­my. Nasza Uczen­ni­ca Mał­go­rza­ta Babik z kl. I T zaję­ła I miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej.

Bar­dzo gra­tu­lu­je­my 🙂

Wię­cej szcze­gó­łów tutaj:

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,68989