Esport Now 2017

W dniach 2728 maja we Wro­cła­wiu w Hali Stu­le­cia odby­ła się impre­za „Esport Now 2017”  w któ­rej brał udział uczeń kla­sy 1T Nor­bert Kowa­lik.
Pod­czas tego wyda­rze­nia odby­wa­ły się dwa tur­nie­je espor­to­we: „GeFor­ce Cup” oraz „Puchar Pol­ski ESN”.
Nasz uczeń opo­wia­da, że zaraz po wej­ściu była roz­sta­wio­na duża sce­na tur­nie­ju „GeFor­ce Cup” a obok dru­ga sce­na z grą League of Legends. Pomię­dzy mecza­mi lub w trak­cie moż­na było zaj­rzeć na sta­no­wi­ska wystaw­ców takich jak: Fyre­sto­re połą­czo­ne wraz ze sto­iskiem Fade­ca­se i Ravco­re, Spri­te, Bal­li­stix oraz jed­no wiel­kie sta­no­wi­sko G2A.com z Kom­pu­tro­ni­kiem, Raze­rem oraz SPC Gear i wie­le innych.
Moż­na było spo­tkać YouTu­be­rów i stre­ame­rów  — Iza­ka, Dis­Stre­ama, IsA­mU­xPom­pe lub The­Ni­tro­Zy­nia­ka.
Była oka­zja pozna­nia pro­fe­sjo­nal­nych dru­żyn np. Iza­ko­Bo­ars, Pom­pa­Te­am, Kin­gu­in oraz zawod­ni­ków takich jak Mika­il “Maike­le­le” Bill.
Nie mogło też zabrak­nąć cosplay­erów i cosplay­erek, któ­rzy robi­li Sobie zdję­cia z uczest­ni­ka­mi wyda­rze­nia.
Takie wyda­rze­nie to obo­wią­zek dla każ­dej oso­by inte­re­su­ją­cej się espor­tem.