Drawsko Pomorskie

W dniach 0508.06.2017r. na obiek­tach poli­go­nu draw­skie­go odby­ły się II Ogól­no­pol­skie Zawo­dy Uży­tecz­no-Bojo­we dla klas o pro­fi­lu woj­sko­wym. Nasza repre­zen­ta­cja szko­ły bra­ła udział w skła­dzie: T. Fikier, M. Frąt­czak, K. Cybul­ska, B. Błasz­kie­wicz, D. Grzel­ka. Zawo­dy roz­gry­wa­ne były w nastę­pu­ją­cych blo­kach szko­le­nio­wych: pętla tak­tycz­na, wych. fizycz­ne, dzień inte­li­gen­ta, /po sześć konkurencji/, strze­la­nie szkol­ne nr.1, strze­la­nie do celów uka­zu­ją­cych się, poje­dy­nek strze­lec­ki z kara­bin­ka kbk AK.

Dru­ży­na nasza zaję­ła czo­ło­we miej­sca w wymie­nio­nych kon­ku­ren­cjach. Woje­wódz­two dol­no­ślą­skie repre­zen­to­wa­ły dwie szko­ły: ZSTiL Pie­cho­wi­ce, ZSTiL Gło­gów.

Zakoń­cze­niem mistrzostw było zwie­dza­nie poli­go­nu draw­skie­go oraz pokaz sprzę­tu. Udział w zawo­dach był dla naszych uczniów spraw­dzia­nem wyszko­le­nia strze­lec­kie­go, spraw­no­ści fizycz­nej oraz moż­li­wo­ścią nawią­za­nia wie­lu pry­wat­nych kon­tak­tów i przy­jaź­ni.

Naj­pięk­niej­szych chwil w życiu nie da się zapla­no­wać.

One przyj­dą same”

P. Bos­mans