NASI UCZNIOWIE PRZEDSZKOLAKOM

W dniu 13.09.2017r ucznio­wie I kla­sy mun­du­ro­wej tech­ni­kum Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach bra­li udział w zabez­pie­cze­niu IV Bie­gu Prze­ła­jo­we­go Przed­szko­la­ków w Miej­skim Inte­gra­cyj­nym Przed­szko­lu nr.14 w Jele­niej Górze. Pomoc w prze­bie­gu zawo­dów pole­ga­ła na zapew­nie­niu bez­piecz­ne­go prze­miesz­cza­nia się przed­szko­la­ków do punk­tów spraw­no­ścio­wych roz­miesz­czo­nych na dro­dze mar­szu oraz zabez­pie­cze­niu nie­bez­piecz­nych przejść i prze­jaz­dów. Opie­ka nad malu­cha­mi była dla uczniów naszej szko­ły nowym i cie­ka­wym doświad­cze­niem.