Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Dla spra­gnio­nych kon­tak­tu ze sło­wem żywym biblio­te­ka ZSTiL             w Pie­cho­wi­cach przy­go­to­wa­ła inte­lek­tu­al­ną ucztę – „Obia­dy czwart­ko­we” z udzia­łem gości – nauczy­cie­li czy­ta­ją­cych swo­je ulu­bio­ne lek­tu­ry pod­czas dłu­gich przerw szkol­nych.

Już w ten czwar­tek zaszczy­ci nas swo­ją obec­no­ścią p. Syl­wia Pochłód.

Ser­decz­nie zapra­szam.