Święto Niepodległości

Dla uczcze­nia obcho­dów 99 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w dniu 10.11.2017r. na obiek­tach 23. puł­ku arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się zawo­dy spor­to­we oraz V Tur­niej Strze­lec­ki dla uczniów klas mun­du­ro­wych z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie pierw­szej kla­sy woj­sko­wej. Głów­nym zamie­rze­niem zawo­dów było szko­le­nie pod­sta­wo­we z zakre­su: budo­wa i nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej /kbkAKMS,P-83/, budo­wa i uzbra­ja­nie gra­na­tów RG-42, F-1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka 30 szt., poko­na­nie ścież­ki saper­skiej i wybra­nych ele­men­tów OSF. Ucznio­wie w cza­sie poby­tu w 23. puł­ku arty­le­rii zapo­zna­li się z orga­ni­za­cją życia żoł­nier­skie­go i dzia­łal­no­ścią służ­bo­wą oraz eta­to­wym sprzę­tem i uzbro­je­niem będą­cym na wypo­sa­że­niu jed­nost­ki woj­sko­wej.