Feryjny turniej — CS:GO

Miło nam zapro­sić Was (gra­czy) gry CS:GO na kolej­ny feryj­ny tur­niej w ZSTiL w Pie­cho­wi­cach. Orga­ni­zo­wa­ne tur­nie­je gier to dla naszej szko­ły jest już wie­lo­let­nia tra­dy­cja więc i tym razem spo­tka­my się w pierw­szym tygo­dniu ferii w budyn­ku naszych warsz­ta­tów szkol­nych. Regu­la­min roz­gryw­ki dostęp­ny jest tutaj. Bar­dzo pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim, a w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych pytań/wątpliwości  o kon­takt ze mną (peł­ne dane i for­my kon­tak­tu zosta­ły okre­ślo­ne w regu­la­mi­nie).

W prze­cią­gu kil­ku dni opu­bli­ku­je­my na naszej stro­nie for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do tur­nie­ju oraz prze­śle­my do nie­któ­rych z Waszych szkół poniż­szy pla­kat.

Wszel­kie aktu­ali­za­cje i nowo­ści oraz odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia będę publi­ko­wał na naszej stro­nie i moim  pro­fi­lu FB

Zachę­cam do udo­stęp­nie­nia moje­go wpi­su ponie­waż por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we gwa­ran­tu­ją moż­li­wie jak naj­więk­sze dotar­cie do osób/drużyn poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych tur­nie­jem. Chcie­li­by­śmy aby to było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie dla Was w okre­sie wol­nym od nauki i pierw­szy poważ­ny spraw­dzian dla naszych uczniów kla­sy e-spor­to­wej.