Zapisy CS:GO — ciąg dalszy.

Aktu­al­nie (aktu­ali­zu­ję listę codzien­nie) od momen­tu uru­cho­mie­nia zapi­sów otrzy­ma­łem nastę­pu­ją­ce zgło­sze­nia do tur­nie­ju:

1) Dru­ży­ny speł­nia­ją­ce kry­te­ria regu­la­mi­nu i zakwa­li­fi­ko­wa­ne na LAN’a:

   • Boru­ta
   • Aqu­alis
   • Rekord skocz­ni
   • Benc
   • Blu­eBer­ry
   • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
   • Natio­nal$
   • Zły­Ga­ming
   • RAK RONK

2) Dru­ży­ny nie speł­nia­ją­ce kry­te­riów regu­la­mi­nu, któ­re zakwa­li­fi­ku­ją się bez­po­śred­nio w przy­pad­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści wol­nych miejsc (łącz­ny limit 16) lub któ­re roze­gra­ją mię­dzy sobą eli­mi­na­cje on-line o ewen­tu­al­ne wol­ne miej­sca:

  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta

W związ­ku z tym, że nie został poda­ny ter­min zapi­sów to zapi­sy zakoń­czy­my w wyni­ku osią­gnię­cia limi­tu 14 dru­żyn w pkt 1) (uwzględ­nia­jąc dru­ży­nę zwy­cię­ską z poprzed­nie­go roku) i dając szan­sę na 2 “slo­ty” dru­ży­nom z pkt 2). 

Pro­po­nu­ję nie zwle­kać z zapi­sa­mi 🙂