Zajęcia dla uczniów w firmie Elektromont

W ramach współ­pra­cy pomię­dzy naszą szko­łą a fir­mą Elek­tro­mont ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go bra­li udział w zaję­ciach w ramach przed­mio­tów insta­la­cje elek­trycz­ne i mon­taż insta­la­cji elek­trycz­nych. W ramach tych zajęć ucznio­wie mogli zapo­znać się bli­żej z kabla­mi śred­nie­go i niskie­go napię­cia pod okiem doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków fir­my. Dodat­ko­wo nasza mło­dzież wyko­na­ła kil­ka pomia­rów elek­trycz­nych na insta­la­cjach tre­nin­go­wych, na któ­rych też fir­ma szko­li swo­ich pra­cow­ni­ków. Zaję­cia tego typu poka­zu­ją,  jak w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da pra­ca elek­try­ka w naj­więk­szej fir­mie w naszej oko­li­cy wyko­nu­ją­cej insta­la­cje w obiek­tach prze­my­sło­wych i użyt­ko­wych.