Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny.

W 2018 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji Kan­ce­la­ria Sena­tu pod patro­na­tem Mar­szał­ka Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­stycz­ny “Orzeł Bia­ły — nasza duma”. Kon­kurs ma na celu poka­za­nie zaan­ga­żo­wa­nia patrio­tycz­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Jest orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z kura­to­ria­mi oświa­ty.

Wię­cej infor­ma­cji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/orzel-bialy-nasza-duma-konkurs-plastyczny-dla-dzieci.html