Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 20.12.2017 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach odby­ła  się uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych tech­ni­kum.  W tym roku ślu­bo­wa­nie skła­da­li ucznio­wie klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e-sport. Uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia to nasza szkol­na tra­dy­cja, dla­te­go miło nam było powi­tać rodzi­ców, dziad­ków i zna­jo­mych naszych uczniów. Za prze­bieg  uro­czy­sto­ści  odpo­wie­dzial­ny był  Pan Major Zbi­gniew Łuka­szuk, któ­ry pro­wa­dzi w naszej szko­le zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej. Pan major przy­wi­tał  gości, nauczy­cie­li i uczniów oraz doko­nał pre­zen­ta­cji klas, a następ­nie Pani Dyrek­tor Doro­ta Sob­czyń­ska przy­bli­ży­ła  zebra­nym ideę utwo­rze­nia klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e- spor­to­wym oraz przed­sta­wi­ła pro­gram zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych zwią­za­nych z oby­dwo­ma pro­fi­la­mi. Wresz­cie przy­szedł czas na naj­waż­niej­szy moment  —  ucznio­wie zło­ży­li uro­czy­stą przy­się­gę. Sło­wa przy­się­gi zobo­wią­zu­ją do solid­nej nauki  i pra­cy na rzecz szko­ły, a tak­że do oby­wa­tel­skiej i kole­żeń­skiej posta­wy. Mamy nadzie­ję, że boha­te­rom tego szcze­gól­ne­go dnia uda się wytrwać w szla­chet­nym posta­no­wie­niu i będą chlu­bą naszej szko­ły.  Ślu­bo­wa­nie to pod­nio­sła chwi­la, więc wszy­scy, a szcze­gól­nie rodzi­ce i bli­scy uczniów, byli wyraź­nie wzru­sze­ni  słu­cha­jąc roty przy­się­gi. Na koniec przy­szedł moment na wyka­za­nie się zdo­by­ty­mi umie­jęt­no­ścia­mi. Ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej zapre­zen­to­wa­li pokaz musz­try.  Nasi e-spor­tow­cy, „umun­du­ro­wa­ni” w koszul­ki z logo kla­sy, zapo­zna­li  zebra­nych z isto­tą i celem zajęć  e-spor­to­wych oraz z ćwi­cze­nia­mi tre­nin­go­wy­mi. Pokaz miał cha­rak­ter inte­rak­tyw­ny, bowiem do poszcze­gól­nych zadań włą­czy­li się tak­że rodzi­ce. Zada­nia doty­czy­ły współ­pra­cy w gru­pie, komu­ni­ka­cji, pla­no­wa­nia i kon­cen­tra­cji, czy­li umie­jęt­no­ści uni­wer­sal­nych, przy­dat­nych zarów­no w szko­le jak i w póź­niej­szej karie­rze. Było spo­ro śmie­chu, bo pro­ste na pozór ćwi­cze­nia oka­za­ły się nie lada wyzwa­niem. I wresz­cie finał naszej szkol­nej uro­czy­sto­ści — spo­tka­nie uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li przy kawie i pysz­nych cia­stach, czy­li słod­ka nie­spo­dzian­ka od rodzi­ców dla boha­te­rów dnia.  Gra­tu­lu­je­my uczniom klas pierw­szych i ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy razem z nami cie­szy­li się tym szcze­gól­nym dniem w szkol­nym kalen­da­rzu.