Turniej CS:GO — nagrody

Dzię­ki naszym spon­so­rom pre­zen­tu­je­my pulę nagród na feryj­ny tur­niej gier — CS:GO.

Zapi­sy zamy­ka­my w Syl­we­stra  o pół­no­cy. Aktu­al­nie na 16 miejsc mamy 9 dru­żyn zakwa­li­fi­ko­wa­nych i 3 dru­ży­ny “ocze­ku­ją­ce”.

Po świę­tach jesz­cze jed­na “bom­ba” odno­śnie sprzę­tu i roz­gryw­ki 🙂

Aktu­al­ny wykaz dru­żyn.
For­mu­larz zapi­sów wraz z regu­la­mi­nem.