Turniej CS:GO — aktualizacja

Cze­ka­my do 31.12.2017 r. na zgło­sze­nia do tur­nie­ju. Aktu­al­nie łącz­nie mamy 12 dru­żyn (regu­la­min prze­wi­du­je 16). W przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń prze­ana­li­zu­je­my mody­fi­ka­cje w sys­te­mie roz­gryw­ki, ale ina­czej to będzie wyglą­da­ło przy 12-stu dru­ży­nach, ina­czej przy 13, a jesz­cze ina­czej przy 15-stu.  Część z Was jest moc­no przy­jezd­na lub pra­cu­ją­ca, lub mają­ca też inne pla­ny “feryj­ne” więc dekla­ra­cja Waszej dostęp­no­ści nie­co narzu­ci też i gru­py w któ­rych się znaj­dzie­cie. Dla­te­go z tym wszyst­kim pocze­ka­my do Nowe­go Roku. Z infor­ma­cji już pew­nych są nagro­dy (zna­ne wszyst­kim), ale chciał­bym wspo­mnieć o spra­wach tech­nicz­nych:

1) Tur­niej roze­gra­my z dwóch pra­cow­ni w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych, żeby wyeli­mi­no­wać pro­ble­my, że ktoś komuś nogą zacze­pił kabel lub okrzy­ki i gło­śna komu­ni­ka­cja będzie przeszkadzała/pomagała prze­ciw­ni­kom. W trze­ciej pra­cow­ni będzie pod­gląd na mecze gdzie zapra­sza­my kibi­ców i dru­ży­ny ocze­ku­ją­ce na swo­je mecze. W sali gdzie odby­wa się roz­gryw­ka będą obec­ne tyl­ko oso­by z obsłu­gi + dru­ży­na gra­ją­ca + 1 oso­ba nazwij­my ją tre­ne­rem danej dru­ży­ny.

2) Tur­niej będzie odby­wał się na ser­we­rze w sie­ci lokal­nej z prze­łącz­ni­kiem 1 GB/s czy­li nale­ży się spo­dzie­wać pin­gów ok. 5 ms. Do Waszej dys­po­zy­cji zesta­wi­my ser­wer TS’a więc inter­net i dostęp do nie­go będzie ogra­ni­czo­ny do pobra­nia aktu­ali­za­cji gry bądź Waszych konfigów/sterowników itp.

3) Udo­stęp­ni­my Wam 10 iden­tycz­nych kom­pu­te­rów o para­me­trach:

   • pły­ta głów­na MSI H110M PRO-VD PLUS LGA115
   • pro­ce­sor INTEL CORE I5-7400 3,0 GHz
   • 8 GB RAMu (2 x 4 GB Dual Chan­nel)
   • kar­ty gra­ficz­ne ASUS GTX1050 2048/128 GTX1050

odtwo­rzo­nych sys­te­mo­wo z jed­ne­go obra­zu, a więc w 100% iden­tycz­nych sprzę­to­wo jak i pro­gra­mo­wo.

4) Final­na rewe­la­cja to to, że każ­dy z gra­czy dosta­nie do użyt­ku moni­tor:

   • IIY­AMA GB2488H­SU-B3 MONI­TOR LCD 24″ — to są moni­to­ry 144 Hz więc dla wie­lu z Was warun­ki gry będą nie­spo­ty­ka­ne wzglę­dem innych tur­nie­jów w któ­rych ewen­tu­al­nie bra­li­ście udział lub te, któ­re macie na co dzień.

Pozo­sta­je na koniec w tym okre­sie prze­rwy świą­tecz­nej życzyć owoc­nych tre­nin­gów bo w tym roku o wyj­ście z gru­py może być bar­dzo trud­no.  Będzie­my też gościć dru­ży­ny spo­za nasze­go woje­wódz­twa. 🙂