Turniej CS:GO — koniec zapisów

Rzu­tem na taśmę uda­ło się skom­ple­to­wać dru­ży­ny na tur­niej. Peł­ny ich wykaz to:

  • Boru­ta
  • Aqu­alis
  • Rekord skocz­ni
  • Benc
  • Blu­eBer­ry
  • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
  • Natio­nal$
  • Zły­Ga­ming
  • RAK RONK
  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta
  • per_REKTum
  • My Tu Tyl­ko Na Chwi­le

Dwie ostat­nie bra­ku­ją­ce dru­ży­ny to będzie dru­ży­na tre­ne­ra — “Hope” Tar­ki 🙂 oraz … moja — na któ­rej pomysł utwo­rze­nia wpa­dłem w nocy i poszu­ku­ję osób chęt­nych 🙂
Z infor­ma­cji waż­nych na tym eta­pie są:

1) Wszyst­kie zgło­szo­ne dru­ży­ny zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne bez koniecz­no­ści roz­gry­wa­nia eli­mi­na­cji on-line.

2) Uwzględ­nia­jąc Wasze proś­by zwią­za­ne z urlo­pa­mi, dojaz­dem, pra­cą itp. wyło­ni­ła się czwar­ta gru­pa eli­mi­na­cyj­na w czwar­tek 18.01.2018 r. Zagra­ją w niej dru­ży­ny:

Nice2Know, dru­ży­na “Hope” Tar­ki, RAK RONK i Benc.

Z tych 4 dru­żyn 3 są moc­no przy­jezd­ne (mają nawet kil­ka­set km do poko­na­nia w jed­ną stro­nę) więc chy­ba moż­na się spo­dzie­wać zacię­tej wal­ki o każ­dą run­dę.

Pozo­sta­łe trzy gru­py zosta­ną roz­lo­so­wa­ne w naj­bliż­szym tygo­dniu w obec­no­ści kil­ku uczniów z naszej szko­ły i infor­ma­cje umiesz­czę na stro­nie WWW, wraz z dra­bin­ką meczy ćwierć­fi­na­ło­wych, pół­fi­na­ło­wych i fina­łu.

Plan roz­gryw­ki tur­nie­ju uwzględ­nia prze­pro­wa­dze­nie 20 meczy eli­mi­na­cyj­nych, a łącz­nie z ćwierć­fi­na­ła­mi i resz­tą aż 2829 map (w zależ­no­ści czy finał zakoń­czy się na 2 mapach czy 3). To dużo więc czas na ogar­nię­cie sprzę­tu usta­lo­ny na 15 minut będzie w spo­sób bez­względ­ny przez obsłu­gę egze­kwo­wa­ny. Pro­po­nu­ję w domu to poćwi­czyć, przy­go­to­wać con­fi­gi, ewen­tu­al­ne ste­row­ni­ki itp. żeby nie tra­cić cza­su na miej­scu.